– Jeg brenner for Altalaksen

Alta-ordføreren avviser at hun hopper når oppdretterne sier hopp.

KJEMPER VIDERE: Alta-ordfører Monica Nielsen, her sammen med partikamerat Kristin Jensen i kommunens politiske ledelse, har etter at hun kom inn på ordførerkontoret ledet kommunen mot flere vedtak som skal sikre Altalaksen. Kun én sak har falt ned til fordel for oppdrettsnæringen, ny lokasjn til Grieg i Davatluft.   Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

– Jeg ser at både politiske motstandere og andre framstiller det som jeg har endret holdning fra før valget til etter. Før valget lovte jeg å stå for en føre-var-holdning i forhold til oppdrett og miljøet. Personlig har jeg et brennende engasjement for Altalaksen og verdens beste lakseelv. Det hadde jeg før valget, og det har jeg og Ap fulgt opp sammen med  våre samarbeidsparti etter valget, sier ordfører Monica Nielsen.

ALI nekter ordføreren fiske i Altaelva

– Skuffelsen var stor når ordføreren nylig valgte å støtte den største miljøsynderen i Altafjorden.


Hennes virkelighetsforståelse er en helt annen enn det styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) har. På sosiale medier har flere sentrale politikere på høyresiden blitt tolket som de har forståelse for at ALI nå straffer kommunen med å bryte tradisjonen med å tildele Alta kommune to attraktive fiskedøgn.

«Når ordføreren i vertskommunen til «verdens meste kjente» lakseelv ikke er opptatt av å ta vare på den unike laksestammen som er i Altaelva, så kan ikke styret i ALI støtte ordføreren med fiskedøgn», var den usminkede begrunnelsen i brevet hvor avslaget ble gjort kjent for ordfører Monica Nielsen. Fiskedøgnene har gitt en unik mulighet for Alta kommune til å bygge gode relasjoner med mulige samarbeidspartnere og miljø de ser nytte av å komme tettere på.

– Ta ansvar

Tidligere varaordfører og nå statssekretær i fiskeridepartementet, Ronny Berg (Frp), avviser at han har stått i køen av de som har fordømt ordfører Monica Nielsen og Ap for å ha vært ettergivende i forhold til opprettsnæringen. Eller å ha applaudert at ALI har «inndratt» ordførerdøgnene i elva.

– Det som har vært mitt budskap er at ordføreren, gruppeleder Ole Steinar Østlyngen og flere i Ap, har latt være å gjøre en konkret vurdering av lokasjonen til Grieg i Davatluft, men nærmest sagt at det var automatikk. Det fordi et enstemmig kommunestyre i forbindelse med behandlingen av arealplanen i 2011 lovte denne lokaliteten til Grieg. Angivelig skal det ha vært en avtale om at Grieg skulle avslutte lokasjoner på innsiden av grensen for Nasjonal Laksefjord og få en erstatning i Davatluft som er langt på utsiden.

– Er det ikke korrekt at det forelå en slik avtale gjort av et enstemmig kommunestyre?

– Jeg kan ikke huske dette, men dersom det var en skriftlig avtale, ville den vært juridisk bindende. Var det kun et signal, er en slik avtale kun av moralsk karakter, noe jeg regner med, siden den kom til politisk behandling. Siden 2011 er det gått seks år, og mye har skjedd. Derfor må dagens politikere vurdere «avtalen» opp mot nye moment, ikke minst eventuelt ny viten om miljøet og presset mot Altalaksen.

– Både Høyre og Frp stemte sammen med Ap med begrunnelse om at de var forpliktet av tidligere behandling i 2011. Bør ikke Frp og Høyre stå opp og ta ansvar for vedtaket om Davatluft sammen med ordfører og Ap?

– Etter at jeg gikk ut av lokalpolitikken har jeg forsøkt å holde meg unna å kritisere eller applaudere hva mine partivenner gjør i enkeltsaker. I denne saken var mitt budskap at Ap ikke kan skjule seg bak behandlingen for seks år tilbake. Både Frp og Høyre må ta ansvar for den vurderingen de gjorde i formannskapet da saken ble behandlet, men jeg vil ikke si om det gjorde rett eller galt.

– Skal kjempe videre

Da Davatluft-saken som nå står sentralt i debatten om oppdrett kontra villaks, ble behandlet i formannskapet var posisjonspartiene delt. Ap sikret flertall for å gi Grieg lokasjonen mot stemmene til SV og MDG. I tillegg stemte Sp og Venstre mot, slik at stemmetallet ble 7-4. Uten stemmene til Frp, Høyre og KrF ville det ikke vært flertall for å gi tilslutning til Davatluft-lokaliteten.

– Det var en vanskelig sak. Ut fra saksframlegget gikk det ikke fram at lokaliteten ville gi økt biomasse, men kunne bli brukt i en flytting av fisk for å gi andre lokaliteter en  pustepause, noe som ble holdt fram kunne være positivt for miljøet. I tillegg hadde vi forhistorien og de lovnader som ble gitt i 2011, forklarer ordføreren.

– Føler du deg urettferdig stemplet som miljøsynder?

– Mine følelser her ønsker jeg ikke å gå inn på. Det eneste jeg kan si er at jeg skal fortsette i foreningen «Kyst og fjord» for å medvirke til at kommunen skal ha maksimal styring med sine fjordareal. Jeg er svært glad for at vi fikk et enstemmig vedtak onsdag i formannskapet hvor vi kan ta i bruk alle midler for å stoppe økt oppdrettsvolum i Altafjorden. I posisjonspartiene er det enighet om å iverksette en storstilt miljøundersøkelse hvor både oppdrett, fjordmiljø og villaksforhold vil bli belyst. Kanskje aller viktigst er at vi er enige om at oppdrettsvolumet ikke skal øke dersom det ikke kommer i lukkede anlegg, sier Monica Nielsen.