Helt fra sommeren 2004 har Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) hatt et samarbeid med Alta kommune hvor det har blitt stilt attraktive fiskedøgn til kommunens disposisjon.

– Vi var kommet til et punkt der vi måtte si stopp. Skuffelsen var svært stor blant Altalaksens venner da ordfører Monica Nielsen nylig valgte å støtte den største miljøsynderen i Altafjorden med økning av biomassen. Det var et ja til flere «fjøslaks» i Altafjorden, som på sikt truer den unike Altalaksen, sier styreleder i ALI, Hans Kristian Kjeldsberg.

NOK ER NOK: Vedtaket om å gi Grieg Seafood ny lokalitet i Davatluft blir sterkt kritisert av ALI og styreleder Hans Kristian Kjeldsberg. Foto: Kita Eilertsen / arkiv

Avtalebrudd

Alta kommune søkte om fiskekort til representasjonsfiske også i 2017. Det er søkt om fire døgn i Stengelsen og Langstilla. Døgnene 2. og 3. august er beregnet for bruk til representasjon for ordfører og kommune,  og 4. og 5. august får bedrifter i Alta ta med seg gjester til fiske i Altaelva.

«Når ordføreren i vertskommunen til «verdens meste kjente» lakseelv ikke er opptatt av å ta vare på den unike laksestammen som er i Altaelva, så kan ikke styret i ALI støtte ordføreren med fiskedøgn», er den usminkede begrunnelsen i brevet hvor avslaget gjøres kjent for ordfører Monica Nielsen.

– Vi tar ALIs beslutning til etterretning, og er samtidig glad for at styret har innvilget næringslivsdøgnene 4. og 5. august. Det gir en unik mulighet for Altas bedrifter og næringsliv til å bygge gode relasjoner med mulige samarbeidspartnere og miljø de ser nytte av å komme tettere på, sier ordfører Monica Nielsen.

– Hva er din reaksjon på at du som ordfører har fått avslag på søknaden om døgn?

– Jeg er laksefisker og har sett fram til å kunne ta med gjester til Altaelva for med det kunne bygge relasjoner og kontakter som i neste omgang kan bli viktig for Alta-samfunnet. Selv om jeg personlig er laksefisker, er det ikke jeg som fisker på døgnene. Det er stort sett en aktivitet for gjestene. For oss er det viktigste at vi kan møte folk i en annen setting enn den mer vanlige. Det skaper kontakt og stemning.

– Du er laksefisker selv, så dette kan ikke føles bra?

– Nei, det føles ikke bra, men ikke fordi jeg personlig synes laksefisket er spennende. Som sagt blir det lite fiske på meg selv på slike døgn. Derfor stiller jeg meg i køen av vanlige Alta-folk og trekker døgn på ordinær måte, sier Alta-ordføreren som har personlig rekord med en laks på 14,2 kg tatt i Altaelva.

Frykter miljøskader

Styreleder Kjeldsberg i ALI viser til at Altalaksen er under sterkt miljømessig press på grunn av forurensning fra oppdrettsindustrien.

– Det i form av lakselus og rømt oppdrettslaks. Det har vært mange rømninger i Altafjorden og her har Grieg stått for de fleste av dem. ALI har i mange år fryktet at det kan bli innblanding fra oppdrettslaks til villaksen.

Han viser til at det på laksekonferansen i Alta i 2016  ble lagt frem bevis for at  Altalaksen allerede er utvannet genetisk. Kjetil Hindar fra NINA viste i sin rapport at det var 5,5 prosent innblanding i voksenlaksen fra Altaelva i 2014. Den er et resultat av gytingen i 2007.

– Etter den tid så har det dessverre vært mange rømninger. Man kan derfor frykte det verste når det gjelder de neste generasjoner Altalaks.

– Viser ikke de siste rapportene at det tas lite rømt oppdrettslaks i Altaelva?

– Fangstgjennomgang viser at rømt oppdrettslaks i elva er så ubetydelig at vi heldigvis snakker om at dette fenomenet  nesten er borte. Likevel viser tallene fra forskerne bekymringsfull genetisk innblanding i den unike og sterkt verdsatte Altalaksen. Det er derfor vi må ha både ordfører og politikere i Alta med på en føre-var-holdning, og når flertallet åpner for en ny lokalitet til Grieg betyr det mer oppdrettslaks i Altafjorden og betydelig økt  risiko, slår styrelederen fast.

Brutt løfte

Flertallet med Ap og Alta-ordføreren i spissen hevdet at de var i en tvangssituasjon da de nylig ga Grieg Seafood lokalitet i Davatluft. En avtale fra 2011 i forbindelse med arealplan ble Grieg lovet ny lokalitet utenfor grensen for Nasjonal Laksefjord, som motytelse for å ha avviklet lokaliteter på innsiden av grensen.

– Vi mener at Ap og ordføreren i valgkampen ga velgerne et klart løfte om at det ikke skulle komme flere oppdrettslaks. Det må være viktigere å ta vare på Altalaksen og holde dette løftet, enn det de eventuelt har gitt Grieg og oppdrettsnæringen, klargjør Hans Kristian Kjeldsberg og legger forklarende til:

– Ordfører Monica Nielsen talte varmt om Altalaksen på Laksekonferansen. Før siste kommunevalg endret Ap sin holdning og var svært opptatt av å ta vare Altalaksen. Straks fokuset fra valget var over og lysene fra Laksekonferansen var slukket så inntok ordfører Monica Nielsen og hennes partivenner en annen holdning. Nå skal oppdrettsindustrien få vokse uansett kostnad for miljøet. Skuffelsen var derfor svært stor blant Altalaksens venner når ordfører nylig valgte å støtte den største miljøsynderen i Altafjorden med økning av biomassen.

Alta-ordfører Monica Nielsen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen.

– Jeg har engasjert meg sterkt personlig for å sikre kommunal råderett over fjorden, og har derfor gått inn i styret i en nasjonal organisasjon for å jobbe mot et slikt mål. Alta Ap har en klar grønn holdning, og har sammen med våre samarbeidsparti nedfelt at biomassen i fjorden ikke skal økes uten at det skjer i lukkede anlegg. Sist, men ikke minst, tar vi nå initiativ til å gjøre en miljø- og konsekvensanalyse for fjorden, der også forholdene for Altalaksen vil vies svært stor oppmerksomhet.