For psykisk helsevern i Finnmark foreslås å legge ned Døgnenheten Tana, flytte plasser til Alta, og å legge ned TSB Alta.

Om så skjer betyr det at Øst-Finnmark blir uten døgntilbud, og Finnmarks totale antall rusplasser reduseres med over 33 prosent.

Dette er stikk i strid med Hurdalsplattformen, Opptrappingsplan for psykisk helsevern 2023-2033, og Kjerkols sykehustale 2024, hvor det slåes fast at: Rus og Døgn skal bygges opp!

Døgnenheten Tana opplever det som om de straffes for sin gode drift og lojalitet. De har lav enhetskost på sengeplasser, som nå foreslåes forflyttet til steder med langt høyere enhetskost på sengeplasser. Døgnenheten Tana bruker IKKE innleie, men har fast personell, stabil legedekning og nok fagfolk. De driver ikke med underskudd.

Ros-analyse er gjennomført på makronivå, dvs overordnet nivå, hvor blant annet prehospitale tjenester og forsvarlige reisedistanser for syke folk er oversett. Heller ikke er det tatt hensyn til mindreårige barn/pårørende knyttet til pasienten innlagt på psykiatrisk døgnavdeling. Det vil være umulig å se sin mor eller far daglig - dersom døgnavdelingen ligger i distanse tilnærmet Trondheim-Oslo.

  Døgnenheten Tana tar imot de aller sykeste i Østfylket. De tar også imot pasienter overført fra tvungen psykisk helsevern Akuttpost Tromsø. Det behøves mer psykiatrisk behandling enn poliklinisk samtale også i Østfylket.

Det behøves ROS-analyser på enhetsnivå, på enheter som foreslåes nedlagt. Hvor blant annet pasientsikkerhet, brukere, pårørende, og prehospitale tjenester inkluderes i analysene! Vi må få nødvendige tall på bordet- dersom helhetlig vurdering skal bli mulig!

Fakkeltoget i Tana 11.januar 2024 samlet folket i kampen for å bevare sitt eneste døgn-psykiatriske tilbud i Østfylket. Tilbudet er av uvurderlig betydning også samfunnsøkonomisk og samfunnsmedisinsk.

Finnmark er 12,9 % større enn Danmark i areal, og har en befolkning på ca 75.000 innbyggere. Befolkningen topper uførestatistikker og er nederst på levealdersstatistikker, både for kvinner og menn. Finnmarks menn lever gjennomsnittlig 77,9 år. Dette er på nivå med land i verden vi vanligvis ikke liker å sammenlikne oss med.

Finnmark har ikke mer helse og leveår å ofre! Vi har ingen flere døgn/rusplasser å miste! Leve Finnmark og folket også her!

Magnhild Clemens, sosionom

Døgnenheten Tana

Mariann Smith-Novik

FTV Norsk Psykologforening

Finnmarkssykehuset

Mariann Smith-Novik er en av to som har skrevet en tale til fakkeltoget som ble holdt i Oslo torsdag. Altaposten har fått lov til å publisere talen. Foto: Tom Skoglund