Mjøens kritikk av min om omtale av ham og påstandene om at omverden motarbeider Alta

Jeg takker for at Mjøen i hans kommentar til min kronikk applauderer mitt engasjement og det kritiske blikket som jeg har vist overfor hans og Altapostens forsøk på å tilføre debatten fakta. Jeg er også enig med han i at hans forsøk på «å tilføre debatten fakta» og min kronikk totalt kan bidra til at våre sambygninger kan gjøre et kunnskapsbasert valg. Men jeg har problemer med å forstå at han ikke er enig i min omtale av han som en «utrettelige forkjemper for at Alta skal bli en del av Troms».

Altapostens leder 13.4.22

Jeg skal ikke trøtte Altapostens lesere med et utall sitater som underbygger at Mjøen i over ett år har vist et stort og ukritisk engasjement for at Alta kommune bør bli en kommune i Troms fylke dersom sammenslåinga fra Troms og Finnmark reverseres. Det som fikk meg til å formulere denne omtalen av Mjøen i kronikken var lederen han skrev i Altaposten 13.4.22. Lederen hadde tittelen Vi er og forblir finnmarkinger.

Utgangspunktet for lederen er et innlegg av Tommy Berg (SV) som ble publisert i samme avis. I innlegget skrev Berg bl.a.: «Det sjelden jeg har sett så mye desinformasjon som i denne saken. De som vil ha oss ut av vårt gamle Finnmark har de merkeligste argumenter. Noe er direkte feil». Han redegjør deretter for at påstandene om at «Finnmark er et konkursbo» er feil viser til at T og F fylkeskommune i en egen utredning har konkludert med at «Troms har like store utfordringer som Finnmark». Berg nevner verken konkret Altaposten eller kommunestyrets flertall som adressat for kritikken.

Men når Mjøen, på bakgrunn av det Berg skriver i innlegget, skriver i lederen : «Det står respekt av at han står opp som en representant for et lite mindretall i kommunestyret. Det vi har mindre sans for er at han angriper flertallet, og også media, for å drive desinformasjon om skilsmisse og Altas fylkestilknytning» - da tolker jeg at Mjøen og Altaposten ikke bare driver ensidig og ukritisk argumentasjon for å bli i Troms – de erkjenner det også direkte på lederplass.

Når det i lederen 13.4.22 bl.a. skriver:

«La oss sorterer litt fakta og realiteter. Først av at alle er enige om at den vedtatte folkeavstemmingen burde vært avholdt på grunnlag av objektive tall om økonomi for Nye Finnmark»

«Avisen Nordlys har på leder- og kommentarplass beskrevet den økonomiske situasjonen til Nye Finnmark som et konkursbo (osv)..»

«Til kontrast vil storfylket Troms og Finnmark ha økonomiske muskler til å berge tilbud i nord»

«Folkeavstemmingen kommer delvis som en reaksjon av at offentligheten nektes fakta».

«Faktum er at de samme politikerne aktivt har stoppet alle forsøk på å få fram fakta».

«Paradokset er at noen vil avlyse å spørre folket med begrunnelse i manglende fakta».

«Folkeavstemmingen kommer delvis som resultat av en dyp tillitskrise mellom politikerne/ innbyggerne i Alta, det politiske flertallet i Troms og Finnmark og de som styrer departementene».

Da bekrefter Mjøen og Altaposten nok en gang at de ut fra mine vurderinger både har vært og er en utrettelige forkjemper for Troms. Jeg mener at jeg i løpet av 14 månedene ikke har lest en eneste kritisk formulering til de i kommunestyre som mener at altaværingene bør stemme på Troms selv om Alta kommune og befolkningen risikerer å tape store ressurser, - og som argumenterer for at vi bør gjøre det om så bare for å demonstrere at vi er mot alt og alle.

Jeg hadde forventet at Altaposten hadde sett det som naturlig også i noen sammenhenger å stille seg kritisk til det flertallet i kommunestyret har bedrevet det siste året – men nei, det er bare mindretallet og andre som har stilt seg kritisk til kommunestyreflertallet hodeløs kamp mot Troms og Finnmark fylkesting, departementene, det øvrige Finnmark, som har blitt møtt med kritikk og ironisering.

Er Alta nektet fakta?

Det sentrale spørsmålet i de siste dagene har blitt: Har kommunestyrets flertall og Altaposten grunnlag for å hevde «offentligheten nektes fakta» foran folkeavstemmingen og at «de samme politikerne aktivt har stoppet alle forsøk på å få fram fakta»? Etter mitt skjønn er dette totalt misvisende. Kommunestyret ba i februar 2021 administrasjonen om å utrede ulemper og fordeler ved de to alternativene. Administrasjonen la fram en meget god utredning som viste at Alta kommune vil risikere å tape stort økonomisk på å bli værende i Troms og at svært mye taler for at Altas positive vekst og utvikling gjennom flere tiår vil kunne opphøre.

Flertallet likte åpenbart ikke dette og utsatte behandlingen til etter stortingsvalget. Da det etter valget ble klart at Troms og Finnmark skulle skilles, vedtok kommunestyrets flertall på nytt at man skulle få utredet fordeler og ulemper med de to alternativene og at saken skulle avgjøres gjennom en folkeavstemming. – For de som har et minimum av evne til politiske analyse skjedde dette utelukkende fordi et flertall i kommunestyret ønsket å motarbeide det et overveldende flertall i både Troms og Finnmark ønsker – en reversering av sammenslåinga.

Det er etter mitt skjønn nå tull å beskylde verken sentrale myndigheter eller fylkestinget i Troms og Finnmark for å nekte politikere og befolkningen i Alta fakta. Det man ikke fikk av fakta gjennom administrasjonens utredning har man hatt et halvt år til å finne fram. Alt av aktuell lovgivning, regnskapstall og tilskuddsordninger m.v. er offentlig tilgjengelig materiale på nettet. Dersom Alta kommune og våre medier i framtida skal bli tatt seriøst, bør de snarest ta selvkritikk og erkjenne at ingen har nektet politikerne i Alta fakta. De har bare ikke likt de fakta som de har funnet fram til.

Viktig at alle stemmer

Jeg oppfordrer på det sterkeste alle altaværinger til å stemme ved den pågående folkeavstemmingen. Altas politikere og media har etter min vurdering satt Alta kommunes framtid på spill. Det er ikke snakk om bare 90 millioner i NN-tilskudd. Det er mye mer både i økonomiske virkemidler, offentlige arbeidsplasser og framtidig vekst og utvikling. Bruk stemmeretten – være med å si et klart ja til at Alta kommune fortsatt vil være et godt og viktig regionsenter i Finnmark.

Kristian E Johnsen

Styreleder i Aksjon Alta i Finnmark