Ber om politisk støtte til kompensasjon for tapte inntekter

Idrettskretsen har kommet med en klar oppfordring til samtlige stortingsrepresentanter i Troms og Finnmark.

Idrettsleder Geir Knutsen håper på tverrpolitisk enighet om full momskompensasjon, stimuleringsordninger og kompensasjon for tapte inntekter under koronapandemien.  Foto: Jarle Mjøen

sport

Troms og Finnmark idrettskrets ønsker å sikre best mulig rammevilkår for idretten i nord. Hva som blir tatt med i statsbudsjettet for 2021 er derfor svært viktig for medlemmene i Norges idrettsforbund. Landets nordligste idrettskrets opplyser at det har blitt sendt et brev til politikerne, og leder Geir Knutsen forteller at de i tillegg har tatt direkte kontakt med stortingsrepresentantene fra Troms og Finnmark for å understreke viktigheten av at de blir hørt.

– Først og fremst stiller vi oss bak resolusjonen som idrettstinget vedtok i mai 2019. Her ble det bestemt at «norsk idrett vil jobbe for en rettighetsfestet, full kompensasjon av vare- og tjenestemoms og moms på idrettslagenes investeringer i egne anlegg», skriver Knutsen i en pressemelding.

– Momskompensasjon på varer og tjenester er i dag på cirka 82 prosent og rettighetsfestet full momskompensasjon for idrettslag som bygger egne anlegg har de siste årene oppnådd full dekning i RNB. I statsbudsjettet for 2021 er det lagt opp til full momskompensasjon for anleggsbygging, noe vi er fornøyde med –men begge ordningene bør rettighetsfestes på 100 prosent, mener Knutsen.

Det andre punktet som idrettskretsen mener er svært viktig er dagens stimuleringsordninger og kompensasjon til idretten under den pågående koronapandemien.

– Vi er fornøyde med at det settes av nærmere 1,2 milliarder kroner til stimuleringsordninger for idrett og frivillighet i 2021. Med bakgrunn i smitteutviklingen høsten 2020 og usikkerheten fremover, vil vi bemerke at det er for tidlig å si hvorvidt beløpet vil være tilstrekkelig. Samtidig vil vi påpeke at en ensidig bruk av stimuleringsmidler, uten fortsatt kompensasjon for tap for nedstengte eller avlyste arrangement, og øvrig aktivitet/konkurranser, trolig ikke vil være dekkende for det nødvendige behovet. Medlemmene i Norges idrettsforbund ønsker at stimuleringsordningen utvides til å kompensere for tapte inntekter for aktiviteter som må stenges som følge av myndighetenes restriksjoner og påbud, eller aktiviteter som har forbud mot å starte opp.

Troms og Finnmark idrettskrets har lagt til følgende forslag som de ønsker flertall for i familie- og kulturkomiteen og/eller finanskomiteen:

– Stimuleringsordningen for 2021 må inkludere kompensasjon for tapte inntekter og faste uunngåelige kostnader på aktiviteter som må stenges som følge av myndighetenes restriksjoner og påbud, eller som ikke får anledning til å starte opp, for perioden fra 1. november og i ordningen foreslått for 2021. Ordningen bør også inkludere økte kostnader som følge av koronatiltak. Tapte inntekter bør inkludere tap av lisensinntekter og treningsavgifter, da dette utgjør en stor andel av idrettens tap. Koronasituasjonen har påført idretten store økonomiske utfordringer, og det er knyttet stor usikkerhet til hvordan 2021 vil bli. I denne situasjonen vil de ovennevnte sakene komme mange av våre organisasjonsledd til gode i en vanskelig tid, skriver Knutsen.