Ber om omstillingspakke

– Alta kommune har for tiden en stram økonomisk situasjon.

BER OM HARD LUT: Bjørn-Atle Hansen ber politikerne om en omstillinspakke fra 2018. Behovet er minst kutt på 50 millioner kroner, går det fram av et budsjettnotat.  Foto: Tore Johansen

pluss

I et ferskt budsjettdrøftingsnotat ber råmannen om hardere lut fra politikerne for å rette opp økonomien. Han har fått nei en rekke ganger fra politikerne som har siste ordet, men lanserer økt eiendomsskatt nok en gang for bruker og verk.

Rådmannen ber også om et omfattende omstillingsprosjekt for 2018, for å klare de økonomiske utfordringene Alta kommune står overfor. Administrasjonen vil sette i gang et prosjekt som konkret skal bidra til at Alta kommune omstiller seg for mellom 50 og 80 millioner i løpet av neste år.

Kommunen har et omstillingsbehov på 50 millioner kroner.  Utfordringene er store investeringer, og at gjelda øker. Innen 2020 øker kommunens gjeld med en milliard kroner. Det kommer frem i et budsjettnotat sendt ut til politikerne før helga.

Om man legger opp til et driftsresultat for 2018, på 1,04 prosent, som er mindre enn man har satt som mål å ha, må man rett og slett finne mer penger. Dette ville utgjort 19 millioner kroner, men er ikke noe rådmannen anbefaler. Derfor vil han øke eiendomsskatten, samt ta en omfattende gjennomgang av tjenestetilbud på alle nivåer.

– Dersom kommunen skal klare å holde seg «flytende», må vi iverksette nødvendige tiltak både på inntektssiden og utgiftssiden, mener rådmannen.

Økt eiendomsskatt

– Dersom vi øker eiendomsskatten på verker/bruk til 7 promille, vil det gi 9 millioner, og boliger fra 2 til 4 promille vil gi 18,4 millioner, heter det.

Det skal i løpet av 2018 gjennomføres ny taksering av alle eiendommer i kommunen. Rådmannen forutsetter at dette vil gi ca. 30 mill. i økte eiendomsskatteinntekter. I tillegg er det i gjeldende økonomiplan tatt høyde for ytterligere 10 millioner i økte eiendomsskatteinntekter fra verk, bruk og næring fra 2020.

Må ta inn 50 millioner

Administrativt er budsjettprosessen for 2018 kommet langt.

– For budsjett 2018 har vi et omstilllingsbehov på 50 millioner kroner. Det som gjenstår, er å finne de konkrete tiltakene som vil gi et akseptabelt netto driftsresultat, skriver rådmannen.

I prosessen så langt ligger det inne 37 mill. i MÅ-tiltak, som er driftstiltak som allerede er iverksatt eller som kommer i 2018 etter politiske vedtak. Dette beløpet mener rådmannen må reduseres.

I tillegg har de ulike tjenesteområdene kommet med egne omstillingstiltak på 10 millioner. Dette arbeidet er ifølge rådmannen ikke ferdig. Det må tas inn mer. Derfor setter man igang et eget omstillingsprosjekt.

Omstillingsprosjektet

Under forutsetning av kommunestyrets godkjenning, vil det til høsten bli startet opp et omstillingsprosjekt.

«Alta kommune – endret for livskraftig drift i 2018», som skal gi innsparing på 50-80 millioner kroner.

– Dersom vi skal klare å oppnå omstillingsmålsettingen er det rådmannens vurdering at all tjenesteproduksjon må underlegges et kritisk lys, samt at det ikke må legges for mange begrensninger i arbeidet («hellige kyr»), heter det.

I budsjettnotatet er det ikke tatt med kutt i tilbud. Men dersom man skal oppnå det ønskelige to prosent driftsresultat, er også det nødvendig.

Kutt i tilbud og tjenester kan dermed og vil sannsynligvis bli en del av omstillingsprosjektet.

Strukturendringer

I forbindelse med bygging av nytt omsorgssenter vil det fra 2020 komme store strukturendringer innen pleie- og omsorg. Det planlegges for samme omlegging innen bistandsavdelingen.

Den samme strukturendringen må komme innenfor grunnskole. Rådmannen har synliggjort en effekt av denne strukturendringen i økonomiplanperioden.

– Alta kommune har for tiden en stram, men fortsatt kontrollerbar økonomisk situasjon. Dette betinger imidlertid at vi snarest tar de nødvendige grepene for å få et nødvendig økonomisk handlingsrom de kommende årene. Årets budsjettopplegg utfordrer i større grad sunnheten i den kommunale økonomien enn tidligere år. Reservene er på et minimum, investeringsnivået er høyt og kommuneøkonomiproposisjonen for 2018 gir ingen drahjelp. Derfor er konklusjonen at vi må gjøre jobben selv innenfor de inntektsrammene vi har, fastslår rådmann Bjørn-Atle Hansen.

  • Rådmannen har tatt ferie og har ikke hatt anledning til å kommentere budsjettnotatet ytterligere.