Reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárgá krever til sammen 17,9 millioner kroner i ulike avbøtende tiltak (se liste nederst, red. anm) for inngrepene som de mener Statnett gjør i kalvingsområdet deres når den nye 420-kilovoltslinja skal bygges.

Kravet om såkalte avbøtende tiltakene er nå til behandling i olje- og energidepartementet som har bedt Statnett kommentere kravene.

Åpenbart stor avstand

Kommunikasjonssjef Berit Erdal i Statnett sier de har gjort rede for status i forhandlingene med de distriktene som har klaget over den såkalte MTA-planen (miljø, transport og anlegg).

– Når det gjelder kravet fra Lákkonjárgá ser vi ikke behov for ytterligere avbøtende tiltak utover den omfattende anleggsstans på over tre måneder som er gjort av hensyn til distriktet.

Erdal mener at rettspraksis vitner om at man opererer med helt andre summer i slike saker:

– Dette kravet er veldig langt over det som tidligere rettspraksis har landet på i slike skjønns-saker. Dette er krav kun knyttet til  anleggsperioden, og da vil vi hvert år stanse anleggsarbeidet i totalt tre måneder, fra mai til oktober, for å hensynta Lakkonjarga sin aktivitet. Reindrifta vil derfor ikke berøres i de mest sårbare periodene. I kalvingstiden er det ingen anleggsaktivitet, og først når de har samlet flokken i merkegjerdet ved Iskløfta starter vi opp anleggsarbeidet igjen – med en avstand fra merkegjerdet på 12 km. Det bør ikke merkes av reinen i det hele tatt. Når man med dette som bakgrunn likevel krever 17,9 millioner, så blir saken vanskelig, sier Erdal.

Kommunikasjonssjefen påpeker videre at det her er snakk om tiltak i anleggsperioden. Nye krav kan komme senere:

– De har også anledning til å komme med et krav krav om erstatning knyttet til driftsfasen, når anlegget står ferdig. Dette er altså ikke det hele og fulle kravet fra distriktet. Skjønnssak er meldt opp til Alta Tingrett, og her vil erstatning bli vurdert for hvert distrikt – både i anleggsperioden og i driftsfase etter utbygging. I første omgang skal OED nå vedta avbøtende tiltak i anleggsperioden.

Det er en forskjell

Hans Ole Eira, leder i Lákkonjárgá, sier distriktet ikke ville ha sendt inn dette kravet dersom de ikke trodde på innholdet i det. Eira mener Statnett bevisst lar være å skille mellom konsesjonsvilkårene og de avbøtende tiltakene når de mener anleggsstans i en periode er nok som avbøtende tiltak.

– Statnett har ikke vært villig til å gjøre noe og vi ble ikke enige fordi Statnett bare sammenlikner oss med dem som flytter forbi. Vi trenger flere tiltak for å kunne fortsette i området og er ikke sikre på at vi kan være der når linja kommer. Det er dette vi frykter mest. Vi har ikke gått mot konsesjonen, men sa at vi er villige til å prøve å få til en avtale om avbøtende tiltak slik at vi kan fortsette å bruke området. Vi håper på et svar fra OED snart så vi får en avklaring og jeg synes vårt krav er en overkommelig kostnad. At Statnett mener dette vil bli en like god kalvingsplass er noe vi tviler på. Det Statnett ikke vil skjønne er at når de nå har begynt å bygge linja vil alle mastene og flere baseplasser med brakkerigger bli som en liten landsby midt i kalvingsområdet. Dette vil være der hele tiden og jeg kan med 100 prosent sikkerhet si at simler med kalv ikke vil være i nærheten av nye installasjoner og nye lukter, sier reindriftsutøver Eira, som mener en restriksjonsperiode ikke er nok.

– OED har fremmet tre tilleggsvilkår i konsesjonen, et av dem sier at dette ikke kan bygges uten avbøtende tiltak. Altså er en restriktsjonsperiode ikke nok, sier Eira.

Det er organisasjonen Protect Sapmi som har satt opp kravet på vegne av Lákkonjárgá, framgår det av dokumenter som avisa har fått tilgang til. Hans Ole Eira sier at Protect Sapmi er benyttet for å kvalitetssikre kravene til avbøtende tiltak, mens selskapet ellers er representert ved et advokatfirma i de øvrige forholdene til Statnett.

Her er kravlista

 • Prosesskostnader (møtevirksomhet og annet): 672.000

 • Opprusting av 28,5 kilometer sperregjerde (Suolojavri - Joalosvarri): 2.037.000

 • Nytt kalvemerkeanlegg, inkludert 10 kilometer innsamlingsgjerde og 1,5 km arbeidsgjerde: 1.784.000

 • Rydding av gammelt merkegjerde: 110.000

 • Nytt 15 kilometers sperregjerde (Nihkolasskaidi - Eibyelva): 2.850.000

 • Ekstra mannskap til tidligere innsamling, gjennomflytting og intensiv gjeting: 3.535.000

 • Tilleggsforing for vårflytting: 138.000

 • Erstatning for økt reintap (økt kalvetap som følge av at rein skremmes til ulendt terreng og høyere stress hos simla, økt risiko for tap av rein som følge av færre områder med minimumsbeite samt at rein skremmes på avveie): 2.011.000

 • Lavere slaktevekt som følge av tap av beiteareal ved anleggsarbeid: 1.739.000

 • Investering i ekstra E-bjeller: 2.610.000

 • Økt utskifting av driftskjøretøy ved mer intensiv gjeting: 384.000

 • Materialinnkjøp, plaststrier/stolper/midlertidige gjerder: 75.000