Olje- og energiminister Tord Lien lot seg sjokkere av debatten som tok løs da den forrige regjeringen startet arbeidet med 420 kV-linja på Vestlandet.  Alt var negativt og begrep som monstermaster og naturvandalisme ble født i kjølvannet.

– Det er derfor veldig gledelig at dere i nord jubler for at vi nå tar et krafttak for forsyningssikkerhet, økt næringslivsaktivitet og en sterk satsing i nord, sier Lien til Altaposten under åpningen av arbeidet med Skillemoen transformatorstastasjon. Den er en sentral del av linjetraseen mellom Reisadalen og Skillemoen som har møtt protester fra enkelte reinbeitedistrikt. Distriktsleder Hans Ole Eira fra Lakkonjarga er blant dem som er misfornøyd med Statnetts fremgangsmåte og stilte opp, selv om invitasjonen manglet.

I bakgrunnen

Selv om Lien og Statnett har høstet applaus i NHO, LO og nærmest et fulltallig politisk miljø i nord, er det ikke jubel hos alle. Sametingspresident Aili Kesitalo, som var til stede under åpningen, viste til at linja medfører betydelig utfordringer og ulemper for reindriftsnæringen som det ikke er funnet noen løsning på. Det gjelder spesielt enkelte berørte reinbeitedistrikt. Under åpningen holdt også de samiske representantene lav profil og sto tilbaketrukket i utkanten av de totalt nær 100 feststemte deltakerne under åpningen.

– Det har vært gjort et betydelig arbeid under planleggingen for å minimalisere skadevirkningene for reindrifta og komme deres ønsker i møte. Det jobbes videre med avbøtende tiltak.  Det er ikke noe alternativ til linja. Den må bygges, og innsigelsene er vurdert i konsesjonsprosessen. Det foreligger nå konsesjon for en samlet trase Balsfjord – Skaidi. Derfor kan vi nå igangsette dette viktige arbeidet nå, påpeker energiminister Tord Lien.

foto
GOD STEMNING: Til tross for at samtingspresident Aili Keskitalo var klar på at 420 kV-linja representerer store inngrep og utfordringer for reindrifta, var stemningen meget god mellom Keskitalo, energiminister Tord Lien og kommunikasjonssjef Berit Erdal i Statnett. Foto: Jarle Mjøen

God jobb

Han bruker mye tid på skryte av jobben Statnett har levert fra hovedkontoret i Oslo, men ikke minst hovedarbeidet som er gjort fra de nordlige delene av organisasjonen og kontoret i Alta. Lien er selv av den oppfatning at dialogen Statnetts folk i nord har fått til med berørte instanser, ikke minst reindrifta, har vært hovedårsaken til at konsesjonen nå er på plass.

– Alt er vel ikke helt rosenrødt i forhold til reindrifta, fem av 36 distrikter er så misfornøyd at de har anket driftsplanene?

– Det er korrekt, men det er gitt konsesjon etter nøye vurderinger. Når det gjelder driftsplanene som er klaget inn for ny behandling, kan det komme endring i hvordan vi skal bygge linja, men tillatelsen til å bygge den står fast, klargjør Lien.

Gir full gass

Kommunikasjonssjef Berit Erdal i Statnett opplyser at klagene fra reindrifta på de aktuelle driftsplanene ikke betyr utsatt oppstart av av anleggsarbeidet.

– Klagene er ikke gitt oppsettende virkning. Det betyr at vi kan gå i gang med arbeidet. Så får vi se om klagebehandlingen pålegger oss endringer i driftsplanene og om eventuelle endringer får konsekvenser for tidsplanen som er lagt, sier Erdal.

300 km linje

Statnett har fått konsesjon på å bygge 300 km med kraftledning og tre nye 420 kV-stasjoner. Stasjonene kommer i Reisadalen, Skillemoen og på Skaidi. Stasjonen på Skillemoen blir den klart største og anbudene for denne vil bli utlyst allerede høsten 2016 med tanke på byggestart i 2017. Samtidig er det antatt entreprenør for første strekning Balsfjord - Reisdalen. Det er den internasjonale storaktøren Rebaioli som har fått dette oppdraget, og starter arbeidet høsten 2016.

Linja fram til Skillemo skal stå ferdig og være klar til bruk i løpet av 2020/21. For denne strekningen er det også et internasjnalt selskap, ElTil, som vant anbudskonkurransen og får jobben med å framføre linja. En regner med oppstart av linjebyggingen i 2017.

Det tredje og siste strekket Skillemoen – Skaidi er det foreløpig ikke satt noe oppstart for, men trafostasjonen på Skaidi igangsettes nå.