NVE anbefaler bygging av både Stjernevatn kraftverk i Alta og Korselva i Kvalsund.

Derimot er anbefalingen til olje- og energidepartementet et nei til konsesjon for Kjerringelva kraftverk i Alta, heter det i en pressemelding fra NVE. Det betyr at Alta Kraftlag får nei, begrunnet med at dette gir for store inngrep for landskap og reindrift.

– NVE vurderer at skader og ulemper for private og allmenne interesser er større enn nytten av tiltaket, heter det i en pressemelding. Prosjektet ville gitt 6,4 GWh, som tilsvarer strømbruken til 320 husstander.

Ja til to kraftverk

Finnmark Kraft er søker for Stjernevatn som vil gi 8 GWh med fornybar energi, det vil si strømbruk til 400 husstander. Utbyggingen har inntak i Stjernevatn med avløp i Lerresfjorden og konsesjonen gir anledning til å regluere vannet med to meter. Det er negative konsekvenser for naturmangfold, landskap og reindrift. NVE vil imidlertid kreve avbøtende tiltak for vannføring og reguleringshøyde, og mener fordelene er større enn ulempene.

Prosjektet til Finnmark Kraft i Korselva vil gi 25 GWh som tilsvarer strøm til 1250 husstander. Også her er det reindrift, landskap og naturmangfold som er ankepunktene. Omløpsventil kreves og anleggsperioden skal tilpasses reindriftas bruk av området, er forutsetningen for grønt lys.