Fylkestinget er imidlertid delt. Høyre mente nemlig at forskriftsendringen departementet legger opp til, ikke ville skade fiskerinæringen.

Departementer foreslår i et høringsdokument å åpne for tildeling av fisketillatelse (konsesjon eller deltakeradgang) til et fartøy til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy, uten hensyn til om fartøyene har samme eier. Forslaget legger således til rette for at to rederier kan inngå en privatrettslig avtale om overføring av fisketillatelse, uten at de samtidig må overdra fartøyet fisketillatelsen er knyttet til. Det vil imidlertid fortsatt være en forutsetning at fartøyeier og fartøy oppfyller øvrige vilkår for at slik tillatelsen kan overføres fra en fartøyeier til en annen. Dersom vilkårene er oppfylt, vil det være opp til forvaltningens frie skjønn om tillatelse skal tildeles ny eier.

Prinsipiell sak

- Dette her er en viktig og prinsipiell sak. Men hvorfor kommer regjeringa med denne saken nå når Tveteråsutvalget snart skal legge fram sine vurderinger. Signalene som kommer fra dette arbeidet er at det berører både Deltakerloven og Havressursloven. Hvorfor skal vi se på Deltakerloven nå, hvis vi allerede til neste år skal se på det igjen, da i en større sammenheng? Hva er det man tenker her? Jeg synes det er en uryddig prosess, sa Aps Ronny Wilhelmsen. Han har registrert at det er flere som bruker argumentasjon om at det i dag er mulig med kjøp/salg av kvoter og at det her er en etablert praksis. At vi nå «bare» skal forenkle en eksisterende ordning.

Opprydding

Høyres Jo Inge Hesjevik hevdet at det departementet ønsker er å rydde opp i et komplisert lovverk, og at dette ikke vil få andre konsekvenser at det blir enklere å selge kvoter.- I dag er det slik at kvote og fartøy må selges i lag. Med de nye forskriftene vil kvoten kunne selges, ute at en kjøper er tvunget til og også kjøpe et fartøy fiskeren ikke har bruk for, sa Hesjevik.

SVs Johnny Ingebrigtsen var som ventet ikke enig i argumentene til Hesjevik, og han hevdet at med departementets forslag ville store redere og private som egentlig ikke er på havet, sikre seg kvoter som d seinere kan omsette. Ingebrigtsen presiserte også at det her handler om fellesskapets ressurser, de kan ikke privatiseres slik Høyre ønsker.

Nasjonal ressurs

Som ventet ble et fellesforslag fra Ap, SV, Sp, KrF og Kystpartiet vedtatt. Her heter det blant annet at de viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet i Norge. Finnmark fylkeskommune støtter derfor ikke departementets forslag om gjennom lovs form å legalisere adgangen til å omsette fisketillatelser (deltakeradganger og konsesjoner) uten at fartøy følger med ved transaksjonen. Videre heter det i vedtaket at fylkeskommunen ikke kan se at en aksept for kjøp og salg av fisketillatelser vil bidra positivt i forhold til deltakerlovens formål om å trygge bosettingen i kystdistriktene, eller legge til rette for at høstingen av de marine ressursene fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode. Finnmark fylkesting konkluderer med at dette privatiserer fellesskapets ressurser og innfører kjøp og salg av fiskekvoter i lovs form, og kan derfor ikke støtte et slikt lovforslag.

Både Kystfiskarlagets leder, Arne Pedersen, og Fiskeridirektoratets direktør, Hermod Larsen, fulgte debatten fra sidelinjen.- Jeg syntes det var en meget god debatt. Nyansene kom fram, mye fordi fylkesrådmannens administrasjon hadde utarbeidet et godt grunnlag. Alle sider av departementets innspill ble belyst på en god måte. Og vedtaket var i tråd med det vi i kystfiskarlaget mener. Ressursene er nasjonale og verken skal eller kan privatiseres, slik Høyre ønsker. De nye forskriftene som blir foreslått endret, er heller ikke utformet slik at de forenkler byråkratiet, men derimot gjør det hele mer komplisert, sa Arne Pedersen.Hermod Larsen på sin side ville ikke kommentere vedtaket.

- Jeg forholder med ti de som blir vedtatt og bestemt, sa regiondirektør Larsen.