Et enstemmig hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel vedtok tirsdag fylkesveibudsjettet for 2017 og planer for de neste fire år, fremkommer det i en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune:

Under behandling av Handlingsprogrammet for fylkesvei 2017-20 har politikerne kommet til enighet om de neste års forvaltning av fylkesveiene i Finnmark. Planen rulleres årlig, og det vil bli gjort en ny vurdering i 2018.

– Forventer redusert etterslep

– Vi forventer å redusere etterslepet på veivedlikehold som de siste årene har vært et problem.  Dette er gledelig, men forutsetter også at fylkestinget opprettholder bevilgningene til fylkesveiene i årene som kommer, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i pressemeldingen

Det skal til sammen brukes 64 millioner kroner på vedlikehold, dette gir en økning på 2 millioner fra 2016. Totalt i perioden 2017-2020 skal det brukes 260 millioner på vedlikehold av fylkesveier.

Satsning på veikropp og dekke

Vedlikehold utføres for å opprettholde standarden på veinettet.  Store deler av pengene i 2017 går til opprusting av veikroppen (grøfting og drenering) og asfaltering. Det er lagt mye penger til asfaltering i 2017, totalt 35 millioner kroner spredt over et stort geografisk område – totalt 140 millioner i perioden 2017-2020.

Forbedringer

Finnmark ønsker å fornye infrastrukturen, dette ved å oppgradere standarden på veien. I perioden 2017-2020 er det satt av 62 millioner kroner årlig til investeringer. Spesielt broer er et satsningsområde i årene som kommer, hvor det fra 2018-2020 er bevilget en økning på 10 millioner kroner er årlig. Veikropp er fremdeles den største investeringsposten - i perioden fram til 2020 skal brukes 117 millioner til forbedringer.

I 2017 er de største investeringsprosjektene knyttet til Leirpollskogen bru og en oppgradering av kollektivknutepunkt på Mehamnelv bru.

Satsingsområder

Fylkeskommunen har vedtatt tre satsningsområder som bevilges penger gjennom samordnede tiltak, noe som betyr at strekningene er samordnet gjennom vedlikeholds- og investeringsbudsjettet.

Satsningsområdene i Finnmark for perioden er ferdigstillelse av veien til Ifjord (fylkesvei 98) og utbedringer på Pasvikveien (fylkesvei 885) og veien til Berlevåg (fylkesvei 890). Det er i perioden satt av 116 millioner til fylkesvei 98, nesten 60 millioner til 885 og 67 millioner kroner til 890.

– Vi tenker helhetlig i fylket, sier Bakken og legger til at dette er del av oppfølgingen til tidligere politiske vedtak, deriblant Regional transportplan for Finnmark 2014-23.