– Vi må vekk fra fareområdet, fastslår Grieg Seafood Finnmark.

Utløp fra Stjernøya

Stjernøya har mange fjellrenner hvor stein og snø raser ned. Et slikt skredskar har utløp i bukta Davatluft på øyas sørside, hvor det på tidlig ettermiddag den 26. mars i år løsnet ei real «skrea.» Fra motsatt side av Stjernsund så et vitne hendelsen fra hurtigbåten Nefelin V, nemlig at et stort snøras kom ned Halvorvikfjellet og rett på anlegget i Davatluft. Røykskyen fra skredet omsluttet hele anlegget og langt ut i Stjernsundet, kunne vitnet ringe og si til Vegard, Mathias og Kim R., de hadde nylig ankommet Nyvoll etter jobbing ute på anlegget. Gutta gikk rett på overvåkningsanlegget «Teamviewer,» og her er utdrag fra avviksrapporten:

Kunne endt tragisk

«Vi så da store snemasser som presset mot flåte, slanger og anlegget. Startet så rett ut til anlegget for kontroll. (…) Sett ut i fra isklumpene og snemassene som ennå ligger i anlegget/flåte vurderer vi det slik at utfallet kunne vært fatalt om skredet hadde gått mens vi/andre var til stede.»

Dagen etter var Visinor Fjell Nord AS på plass, med helikopter og 30 skudd mot fjellsiden i håp om å rive den hvite tiger ned fra renna. Visinors arbeidsleder Eivind Masterbakk konkluderte slik: «Hvis anlegget skal stå der det står, vil det mest sannsynlig gå ras der senere også.»

Og skrea 26. mars langt fra enestående vinteren som var. Med få dagers mellomrom opplevde de et nytt stort skred, som demonstrerte at verken boligflåte eller merder var trygge. Her er utdrag fra vedlegg til søknad om ny plassering, skrevet av produksjonssjef sjø, Vidar Aamo Nikolaisen:

Fikk store skader

«Til alt hell var vårt personell ikke til stede på flåten eller i anlegget ved skredene. Skredet som traff boligflåten dekket store deler av flåten med snø, samt førte med seg mye snø ut i anlegget vårt. Skredet som traff anlegget, da i hovedsak lufttrykket, knuste en av våre taknettholdere i merden. Taknettholderen holder oppe vårt foringssystem og kamerautstyr, og dette fikk også store skader.»

Alvorlig nok konkluderer selskapet med at begge skredene hadde potensiale til å skade eller i verste fall forulykke personell, samt gi anlegget så alvorlige skader at fisk kunne ha rømt.

Visinor nevnte i sin rapport ulike sikringsmetoder oppi fjellet, men Grieg Seafood Finnmark har landet på flytting av hele lokaliteten som eneste realistiske alternativ. Det er snakk om en marginalt liten flytting, kun få hundre meter vestover mot Svømmenes, sier samfunnskontakt Roger Pedersen.

KNUSTE TAKNETTHOLDEREN: Bildet fra overvåkningskamera viste skader på anlegget. Foto: Teamviewer/Grieg Seafood Finnmark

Må slakte fisken

– Det er vårt forslag å flytte i den retningen, men før vi i samråd med Alta kommune eventuelt justerer beliggenhet, er vi enige om å gjøre grundig jobb slik at ny plassering blir god. Da trenger vi bistand fra noen som kan skred og hvordan skred oppfører seg. Et konsulentfirma skal vurdere saken. Vi forventer å ha dokumentasjonen klar i løpet av tidlig høst, sier Pedersen.

Lokalitet Davatluft startet produksjon i fjor høst, og har i overkant av en million laks av størrelse «grielse». Flytting tar om lag to uker, men betinger nedslakting av fisken. Spørsmålet er hvorfor ingen skjønte at bukta var skredutsatt?

Det var Alta kommune som i sin kommuneplan tildelte arealet, og Grieg fant da ingen dokumentasjon eller erfaringer som tydet på overhengende fare.

Noe lengre ut

– Vi er avhengig av dokumentasjon og erfaringer, og kjente ikke til noen slike, sier Pedersen, som konkret har bedt om at det i rullering av kommuneplanen tas hensyn til en mindre flytting.

For å unngå konflikt med eventuelle aktiviteter på land, har Grieg tegnet ny plassering noe lengre fra land enn tilfellet er i dag.

«Vi ser ingen potensielle konflikter med annen aktivitet i området ved denne plasseringen» skriver de til kommunen.

Lokalitet Davatluft startet produksjon i fjor høst, og har i overkant av en million laks av størrelse «grielse». Flytting tar om lag to uker, men betinger nedslakting av fisken.

Skal vektlegge skredfare mer

Det var Alta kommune som i daværende kommuneplan tildelte areal ved Davatluft, og Grieg Seafood sier de fant ingen dokumentasjon eller erfaringer som tydet på overhengende fare for skred.

– Vi er avhengig av dokumentasjon og erfaringer, og kjente ikke til noen slike, sier Roger Pedersen, som konkret har bedt om at det i den pågående rulleringen av kommuneplanen tas hensyn til en mindre flytting. For å unngå konflikt med eventuelle aktiviteter på land, har Grieg tegnet ny plassering noe lengre fra land enn tilfellet er i dag.

Ble kun påpekt

– Det har kanskje ikke vært tilstrekkelig fokus på disse problemstillingene, i alle fall ikke tidligere. Det er et viktig sikkerhetsspørsmål som vi er mer klar over nå, sier Hallgeir Strifeldt, fagansvarlig arealplan i Alta kommune. Han sier at Davatluft kom inn som lokalitet i 2011, og at det ble påpekt i plandokumentet rasfare for snø og stein.

– Dette burde nok vært nærmere utredet før lokaliseringen ble tatt i bruk, sier han.

Tas med i vurdering

I alle tilfelle; i den rulleringen som i dag pågår, har vurdering av skredfare større plass.

– NVE holder også på med en kartlegging av rasutsatte områder, og her har Alta kommune gitt respons på hvilke områder i Alta vi mener de bør gå inn og se på, sier Strifeldt.

Vi tar med at de skredinnspillene kommunen har fått, blant andre fra Grieg Seafood, tas med i vurderingene under rullering av kommuneplanen. Et arbeid som forventes sendt til førstegangs politisk behandling i løpet av senhøsten i år.