Jovsset Ante Sara vant mot Staten, melder NRK Sapmi.

Statens prosessfullmektig hevdet i følge NRK at Sara hadde sabotert beslutningen om reintallsreduksjon, mens Saras advokat hevdet at reineieren ville gå konkurs, dersom han måtte redusere ned til 75 dyr.

Dommen synes klar, slik den er gjengitt hos NRK Sapmi.

Landbruks- og matdepartementets vedtak om at reineier Jovsset Ante Sara må slakte flokken sin ned til 75 rein er ugyldig. Det fastslår Hålogland lagmannsrett i kjennelsen etter ankesaken.

I sin konklusjon for dommen skriver Hålogaland lagmannsrett at det ikke vil være mulig å drive med økonomisk overskudd med et reintall på 75 rein.

«Det sentrale er, slik lagmannsretten ser det, at Jovsset Ánte Sara ikke vil være sikret et fortsatt økonomisk utbytte av reindriften etter reintallsreduksjonen.

Selv om reindriftslovens bestemmelser om reintall og om reduksjon av reintall har en rimelig og objektiv begrunnelse ut fra reindriftslovens formål, har lagmannsretten lagt til grunn at det er en terskel for når et inngrep anses som legitimt også ved statlig regulering av reindriften, og at terskelen for ulovlig inngrep er overskredet i dette tilfellet.»

Videre skriver lagmannsretten at vedtaket til Landbruks- og matdepartementet er ugyldig, fordi vedtaket innebærer en krenkelse av Saras rett til å utøve sin kultur.