Smilet er på plass hos en av Altas mest markante næringslivsledere gjennom de siste tiårene, Rolf Pedersen (75). I kommunestyret falt de siste brikkene på plass for en utbyggingsplan som vil gi både eiendomsselskap, og ikke minst bilselskapet Alta Motor AS, gode utviklingsmuligheter inn i framtiden.

– Jeg vil være fornøyd dersom det kommer en avklaring som sikrer meg mot framtidige utbyggingskostnader av infrastruktur som ingen i dag verken kan prissette eller fortelle om blir aktuelle. Nå gleder vi oss først og fremst til å kunne komme i gang med byggingen, sa Rolf Pedersen til Altaposten, før saken hans kom til behandling.

Dobbeltstemme?

Til tross for at vi oppfattet kommunestyret å være samstemt i ønsket om å legge best mulig til rette for næringsetableringen i Bossekop, endte faktisk saken med at et tilleggsforslag fra Frp, Høyre, Kp, Venstre og Senterpartiet ble nedstemt. Ved opptellingen ble det konkludert med 17-17 i stemmegivning, slik at ordførerens dobbeltstemme kom til anvendelse. Dette ble bekreftet fra møtelederpodiet av ordføreren.

Bakgrunnen for at det ble delt kommunestyre, er at Ole Steinar Østlyngen fra Ap meldte forfall fordi han driver konkurrerende virksomhet til Alta Motor. I tillegg hadde Bjørn Einar Lyng fått permisjon. Østlyngen har stått for klar støtte til planene til Rolf Pedersen og Alta Motor, men ut fra råd fra kommuneadvokaten fant han og kommunestyret ut at det likevel formelt var riktig å trå ut av behandlingen. Ap hadde imidlertid varerepresentant på plass, Monica Willumsen. Hun sikret at det ble stående 17 - 17, og med ordførerens dobbeltstemme ble tilleggsforslaget ble stemt ned.

Ivaretatt i forslaget

Før det hadde imidlertid SVs Tommy Berg bedt administrasjonen bekrefte eller avkrefte at innholdet i tilleggsforslag var ivaretatt i vedtak og planprosedyre. I tilleggsforslaget foretas det en avklaring av de økonomiske konsekvensene for en privat utbygging av at planområdet. Her heter det at eventuelle kostnader til omlegging av kommunaltekniske anlegg belastes tiltakshaver. Investering i fortau og gangvei utløses når planområdet bygges ut med boliger.

– Dette er ivaretatt, klargjorde leder for avdelingen for samfunnsutvikling, Oddvar Konst, noe som gjorde at posisjonspartiene ikke ville stemme for presiseringen med argument om at den var unødvendig.

Stor utbygging

Planforslaget som kommunestyret enstemmig sluttet seg til innebærer at eksisterende lokaler for Alta Motor AS rives. Deretter flytter Alta Motor inn i lokalene til eksisterende dagligvareforretning. Eksisterende bygning utvides mot sør med et stort verkstedlokale. Mot E6 tilrettelegges det for en ny dagligvareforretning, som får parkering på taket over verkstedbygget. Der er Haldde arkitekter AS som på vegne av Bilinvest AS har utarbeidet et forslag til detaljregulering for eiendommene Skiferveien 2 og 4.

Planadministrasjonen har hatt store innvendinger, men har ikke fått politikerne med på sine råd. I innstillingen fra rådmann Bjørn-Atle Hansen og kommunalleder Oddvar Konst heter det:

«Forslagsstiller har i etterkant av offentlig ettersyn utdypet flere av punktene som kommunalteknikk, planadministrasjon og Statens vegvesen har hatt innvendinger til. Planadministrasjonen er fremdeles av den oppfatning at de overordnede løsningene innenfor planområdet innebærer en begrensning av potensialet i Bossekop som er uheldig med tanke på videreutvikling av Bossekop i forbindelse med områderegulering av Bossekop.

Begrensningene vil innebære omarbeiding av strategiene for videre utbygging av Bossekop sentrum. Planforslaget oppfyller, isolert sett, kravene til en reguleringsplan jf. plan- og bygningslovens § 12. Basert på en helhetlig vurdering, og tidligere politisk behandling, anbefaler planadministrasjonen at forslag til detaljregulering for Skiferveien 2 og 4 godkjennes.»