Fylkeskommunens advokat, Anders Stenbrenden fra advokatfirmaet Kluge, fortsatte onsdag kjøret mot den tidligere lederen ved elevboligene i Alta, Bjørnar Bruer. I innledningsforedraget til Stenbrenden, som gikk gjennom hele tirsdag og fortsatte fra onsdag morgen, holdt han fast på påstanden om at Bruer samarbeidet med hovedtillitsvalgt Jan Birger Mikalsen og sistnevntes kone Wenche Mikalsen, som var nestleder ved elevboligene og fungerte som leder i periodene der Bruer var sykemeldt. Samarbeidet gikk ifølge FFK ut på å forhindre skoleledelsen å innføre nye og mer økonomisk rasjonelle turnusordninger.

Stenbrenden brukte mye tid også onsdag formiddag rundt det påståtte forsøket på å torpedere arbeidet med å utarbeide nye turnusordninger. Påstanden er at de tre gjorde dette blant annet ved hjelp av trenering (forsinket start med arbeid rundt utarbeiding av nye ordninger), ordrenekt (nye turnusordninger ikke ble innført) og tilsløring av faktiske forhold (fortalte ikke om at nye turnusordninger ikke ble innført).

I den knusende tingrettsdommen ble det konstatert at Bjørnar Bruer ikke hadde ansvaret for arbeidet med turnusordningene. Slik Stenbrenden presenterte det onsdag var det blant annet én mail, der Wenche Mikalsen ramser opp ansvarsforholdet i perioder der Bruer var delvis sykemeldt, som tingretten vektla. I mailen tar Mikalsen på seg ansvaret for turnusjobbingen ved at hun skriver oppgavefordelingen begrenset Bruers ansvar til blant annet HMS og risikoanalyser mens hun selv blant annet hadde ansvaret for elevene og for bemanning.

Advokaten brukte mye tid på å legge fram det fylkeskommunen mener beviser at Bruer i realiteten hadde en finger med i spillet rundt disse turnusordningene, til tross for hva som fremgikk i mailen fra Wenche Mikalsen.

Advokaten viste blant annet til at mailkorrespondanse rundt turnusordninger rett som det var gikk innom Bjørnar Bruer, enten som mottaker av mailer eller som kopimottaker.

– Måtte vært brann flere ganger i uka

Som et ledd i arbeidet med å forhindre innføring av nye turnuser, valgte Bruer ifølge FFKs advokat å utnytte ansvaret han fikk i forbindelse med en risikoanalyse. Bruer og to andre fikk ansvaret for å utarbeide denne risikoanalysen, men det var Bruer og den ene av disse to som endte opp med å gjøre jobben.

Her ble en rekke forhold knyttet til bemanning satt til «konsekvensgrad 5» - den mest alvorlige graderingen. Ved risikovurderinger ser man vanligvis på sannsynlighet for at en hendelse inntreffer, målt opp mot konsekvensen dersom hendelsen skjer.

– Med konsekvens fem er det snakk om fare for hendelser av katastrofal art, eventuelt som kan skje hyppig med død, uførhet eller varig nedsatt funksjonsevne som resultat. I punktet «Brann» er det satt konsekvensgrad fem, med begrunnelse at branner forekommer «hyppig». Ordet «hyppig» tilsier at det skjer branner ved elevboligene flere ganger i uka, sa Stenbrenden.

Både i dette punktet og rundt punktene vold og trusler, selvskading og oppfølging av ansatte i krisesituasjoner var tiltakene som ble foreslått økt bemanning og/eller døgnkontinuerlig turnus.

– Alle tiltak på disse punktene tilsa at de ville ha flere folk på jobb, sa Stenbrenden.

  • Det er ventet at advokat Stenbrenden vil bruke også onsdagen på sitt innledningsforedrag. Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof er ventet å kunne starte sitt innledningsforedrag torsdag.