Fiskeridirektoratet: – Kommunen har ikke anledning til å sette krav til teknologi

– Dette oppfatter vi som en formalfeil, skriver direktoratet.

IKKE ANLEDNING: Fiskeridirektoratet mener Alta kommune ikke har anledning til å pålegge oppdretterne lukket anlegg dersom de skal gjøre endringer på dagens lokaliteter.   Foto: Vidar Kristensen

nyheter

I arealplanen, som har vært ute på høring, har kommunens administrasjon foreslått at lukkede anlegg ligger til grunn dersom man ønsker vekst. 12. april var fristen for å levere sine innspill til planen.

– Det er svært uheldig å skulle legge restriksjoner på drift ved søknad om endringer på lokaliteten, skriver Fiskeridirektoratet i sitt innspill til kommunen.

Det føyer seg inn i rekken over skeptiske tilbakemeldinger til forslaget


Leverandørnæringen er skeptisk til krav om lukkede anlegg

Flere leverandører til havbruksnæringen mener forslaget er urimelig.


– Kommunen har ikke anledning

Direktoratet mener at kommunens mulighet til å sette bestemmelser til den delen av arealplanen som omhandler akvakultur er bestemmelser knyttet til art.

– Kommunen har ikke anledning til å sette krav til teknologi eller begrensning på belastning. Det er områder som er tillagt sektormyndigheter som skal ivareta de ulike områdene knyttet til drift. Kommunen har etter vår vurdering ikke anledning til å sette krav gjennom plan- og bygningsloven på den måten som er skissert i planbestemmelsen.

Tromsø har tidligere gjort det samme vedtaket som Alta kommunes administrasjon nå foreslår. Ikke lenge etter ble vedtaket trukket tilbake, skriver kyst.no.

– Dette oppfatter vi som en formalfeil som må rettes opp, skriver de videre.


– Oppdrettsnæringa er viktig for oss

40 prosent av omsetningen til AB Elektro i Alta er fra oppdrettsnæringa.Ringvirkningsanalysen for havbruksnæringa er klar:

Oppdrettsnæringa handler for 313 millioner i Alta

Oppdrettsnæringa sysselsetter 578 personer i Vest-Finnmark og gir millioner tilbake i skatteinntekter, fond og handel.


Fiskevelferden

Da nyheten om forslaget ble kjent var oppdrettsselskapene raskt ute med sine innspill. De trakk blant annet frem fiskevelferd. De er bekymret for at teknologikravet fra kommunen gjør at de ikke kan gjøre endringer på lokalitetene, som igjen kan gå ut over fiskevelferden.


– Teknologien kommunen ber oss om å bruke finnes ikke

Oppdrettsselskapene er oppgitt over forslag fra Alta kommunes administrasjon.


– En rivende utvikling i næringen og nye innovasjoner i markedet vil gjøre det mulig å drive mer miljøvennlig, men da må vi kunne gjøre justeringer på anleggene, som krever søknad etter akvakulturloven. Forslaget til Alta kommune blokkerer for justeringer, fordi de ber oss bruke teknologi som ikke finnes, sa Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark den gang.

Fiskeridirektoratet trekker også frem det samme.

– En bestemmelse om nullutslipp ved endringer på en lokalitet er ikke hensiktsmessig, da det kan være miljømessige eller fiskevelferdsmessige årsaker til at en vil ønske å foreta endringer på en lokalitet. Fiskeridirektoratet region Nord mener også at flytting, vridning av anlegget eller endring av konfigurasjon innenfor avsatt område, ikke er en vesentlig endring, selv om det er underlagt søknadsprosess med kommunal høring.

Naturvernforbundet er på sin side veldig fornøyd med forslaget.

– Vi er stolt over at Altas politikere står for en offensiv oppdrettspolitikk og følger opp i praksis det man har sagt i uttalelser og vedtak i mange år; Alta kommune vil ikke ha vekst i lakseoppdrettet i åpne merder. Så vidt vi vet er Alta første kommune som bestemmer at det ikke skal forekomme utslipp av organiske partikler fra noen av anleggene som ligger i VA-arealer, sa Leif Wasskog og Anne-Karin Daniloff på vegne av Naturvernforbundet i april.

Roser kommunen

Samtidig som de er tydelige på at forslaget ikke er en god idé, roser de kommunen for å legge vekt på hovedtemaene i planen.

– Det er positivt at et av hovedtemaene i planen er fokus på kystsonen (arealer og bestemmelser for akvakultur). I planarbeidet har representanter fra fiskerinæringen og akvakulturinteressene vært representert i arbeidsgruppen som jobbet med kystsonen. Det er bra. Det er positivt at områdene der det er etablert akvakulturanlegg videreføres og justeres i de tilfellene det er nødvendig. Planmessig er det også ryddig at områder som ikke er egnet til akvakultur med dagens teknologi og driftsform tas ut av planen, og dermed ikke beslaglegger unødvendig areal.