– Ørnedrap av reinkalver skaper fortvilelse

– Rovdyrtapene fører til store økonomiske og psykiske belastninger for reineiere.

Sametingsråd Berit Marie Eira.  Foto: Kenneth Hætta

nyheter

Sametingsrådet er bekymret for de store rovdyrtapene som reindriftsnæringen igjen står overfor.

– Stort problem

Sametingsråd Berit Marie Eira opplyser at situasjonen er uholdbar og ber staten om å prioritere beitenæringene.

– Rovdyrtapene fører til store økonomiske og psykiske belastninger for reineiere. Nå er reinkalvingen igang og vi ser dessverre de samme tilstandene som tidligere år. Situasjonen er kritisk i flere kalvingsområder og reindriftsutøvere kjenner seg maktesløse. Jeg forstår frustrasjonen deres og at de føler seg overkjørt av myndighetene, sier Eira i en pressemelding.

Hun viser til at Klima- og miljødepartementet allerede i 2017 sendte på høring forslag til endringer i rovviltforskriften, som blant annet innebar at man ville tillate felling av kongeørn forut før skade i to prosjektområder: på Fosen i Trøndelag og i Troms. Snart to år etter er prosjektet igangsatt på Fosen, men uten felling forut for skade, som var en del av stortingsvedtaket. Sametingsråden har nå sett seg grundig lei av de mange utsettelsene.

– Det er underlig at staten ikke tar egne vedtak til etterretning. Forsøksordningene på Fosen og i Troms vil bli betydelig svekket dersom de ikke skal inkludere felling av kongeørn. Det vil få negative konsekvenser for samiske beitenæringer i fremtidig forvaltning av kongeørn, sier sametingsråden som viser til at reindriftsnæringen rapporterer igjen om et stort problem med ørn som dreper reinkalver.

Eira sier Sametingets plenum og flertallsgruppe, samt Sametingsrådet har utallige ganger bedt myndighetene om å iverksette tiltak som reduserer reintap til kongeørn og havørn, uten at staten har agert. Reindrifta peker også på at ørnebestanden er langt høyere enn tallene som myndighetene opererer med. Sametinget har gjentatte ganger pekt på at man må innføre utvidede muligheter til felling av ørn i samiske områder. I dag skal det svært mye til for å få fellingstillatelse på kongeørn, blant annet fordi rovviltforskriften sier at felling av kongeørn må rettes mot bestemte individer.

Krever felling

Sametingsråden skal møte Klima- og miljødepartementet 11. juni i år, der hun vil kreve at felling av kongeørn snarest inkluderes i forsøksordningene.

– Jeg vil også ta opp behovet for snarlige tiltak for å redusere ørnebestanden også i andre områder med høy bestand av ørn, som forårsaker store tap av både sau og rein, sier Eira.