Klar for historisk signering

Mandag setter de sitt navnetrekk på den historiske avtalen.

SAMARBEID: Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) og ordfører i Alta, Monica Nielsen (Ap) møtes mandag for å signere samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Alta kommune.  

nyheter

Mandag 25. mars, klokken 11.30, møtes sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) og Altas ordfører Monica Nielsen (Ap) i kommunestyresalen i Alta, for å sette navnetrekkene sine under samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Alta kommune.

– Dette er historisk. Jeg ser frem til mandagens signering, og til markeringen vi har lagt opp til, sier Nielsen i en kommentar til Altaposten.


– Nytter ikke å slå seg til ro med at alt var mye verre før

Ella Marie fortalte om den vanskelige Alta-tida i Nitimen.


Høytidelig

I en pressemelding fra Alta kommune, er det klart at det er duket for en kort, men høytidelig seremoni.  Kulturleder Tor Helge Reinsnes Moen vil starte med å gå gjennom den praktiske kjøreplanen, før ordfører Nielsen ønsker velkommen. Deretter blir det kulturinnslag, før Aili Keksitalo får mikrofonen, etterfulgt av sametingsrådsmedlem Silje Karine Muotka. Monica Nielsen vil og få ordet, før selve signeringen finner sted. Deretter blir det lunsj, før seansen avsluttes klokken 13.


– Har Alta råd til å la være?

Mener Alta risikerer omdømmetap ved å ignorere sin egen urbefolkning.


Under kan du lese hele samarbeidsavtalen mellom Alta kommune og Sametinget

1. Bakgrunn

Alta har et stort antall innbyggere med samisk bakgrunn med tanke på innbyggere som står i sametingets valgmanntall, antall elever som har samisk på skolen og barn i samiske barnehager. Dette gjelder ikke bare i antall personer, men også prosentvis andel av befolkningen.

Deler av Alta er i samisk forvaltningsområde, men ikke det sentrale Alta. Alta kommune grenser til samisk kjerneområde og en stor del av befolkningen i Alta definerer seg som samer, sjøsamer eller har samiske forfedre. I Altaskolene gis det undervisning i samisk språk og kultur. Det er flere aktive samiske foreninger, samisk språksenter og et sterkt samisk kulturliv.

Reindrift er en kulturbærer og viktig samisk næring i Finnmark. Ni sommerbeitedistrikt sokner til Alta kommune (ca. 30 000 rein), og kommunen er med dette en av landets største kommuner i reindrifssammenheng. Partene skal samarbeide om aktuelle reindriftssaker.

2. Formål

Samarbeidets formål er å legge forholdene til rette for et varig og forpliktende samarbeid mellom partene i saker som angår samene og samiske forhold i Alta. Dette med tanke på å styrke samisk språk og kultur i Alta. Partene skal arbeide for erkjennelse av samisk identitet og bakgrunn, bevare og utvikle samisk språk og lokal samisk kultur i Alta.

3. Samarbeidets karakter

Samarbeidet skjer på frivillig basis mellom to likeverdige parter. Avtalen er ikke til hinder for samarbeid som ikke er nevnt i avtalen.

4. Planarbeid og virkemiddelapparat

I Alta kommunes samfunnsplan, såvel som i kommunedelplaner er og vil det samiske bli ivaretatt. Sametinget har en rolle i forhold til kommunenes ressursforvaltning i plan og bygningsloven. Partene løfter aktuelle saker innenfor denne sektoren med tanke på avklaringer.

5. Organisering av samarbeidet

Sametinget og Alta kommune avholder to årlige samarbeidsmøter. Som del av dette holdes det møter på administrativt nivå. Alta kommune ved kulturadministrasjonen innkaller til møtet.

6. Informasjon og synliggjøring

Partene har et felles ansvar for at befolkningen i Alta er orientert om og har kunnskap om denne avtalen og samiske forhold generelt.

7. Satsingsområder

7.1. Samisk språk

Sammen arbeider partene for å gi befolkningen en reell mulighet til å bruke samisk språk i møte med offentlige tjenestetilbud.

Alta bibliotek har en aktiv rolle i forhold til formidling og synliggjøring av samisk litteratur.

7.2. Samiske stedsnavn

Sammen arbeider partene for å fortsette arbeidet med å dokumentere og ta i bruk samiske stedsnavn. Kommunen ser til at navnesaker behandles etter stedsnavnloven med høringer og vedtak.

7.3. Barnehager

Alta kommune skal etablere en ny kommunal samisk barnehage innen 2020. Sametinget tildeler tilskudd til barnehagene i kommunen etter egne kriterier.

Sammen arbeider partene med mål at alle foreldre som ønsker et samisk barnehagetilbud til sine barn skal få et slikt tilbud. Partene erkjenner at et fullverdig samisk barnehagetilbud innebærer at det eksisterer et aktivt og levende samisk språk blant barn og ansatte i barnehagene. Ansatte i barnehager tilbys kompetanseheving i samisk språk og kultur, og Alta kommune arbeider for å rekruttere og beholde samiskspråklig personale.

7.4. Grunnskole

Partene er opptatt av at Altaskolen tilbyr en faglig god samisk språkopplæring etter gjeldende lovverk.

7.5. Barn og unge - generelt

Gode oppvekstsvilkår i Alta betyr at barn og unge med samisk bakgrunn får tilbud om fritidsaktiviteter som ivaretar samisk språk og kulturperspektiv. Alta kommune skal fortsatt ha et godt utviklet tilbud av samiske festivaler som har godt program for barn- og unge.

7.6. Helse og sosial

Sammen arbeider partene for at brukere får et språklig og kulturelt tilrettelagt tjenestetilbud.

Et felt det ses spesielt på er eldre med samisk som førstespråk, som glemmer 2.språket og dermed er avhengig av ansatte som kan samisk.

Partene skal samarbeide om bedre helsetjenester for befolkningen i Alta og Kautokeino-regionen og sykehusstruktur i Finnmark.

7.7. Rekruttering

Partene erkjenner at det er en felles målsetning at det rekrutteres og utdannes flere fagpersoner med samisk språk- og kulturkompetanse i kommunen.

Kommunen skal være aktiv pådriver til økt rekruttering av samiske lærere, pedagoger og helsefagarbeidere. Alta kommune gir tilbud om etterutdanning av lærere ved skolene i Alta kommune innen samisk språk og kulturkompetanse.

7.8. Kulturminner og historie

Sammen skal partene legge til rette for bevaring, formidling og synliggjøring av lokal

samiske kulturhistorie. Dokumentasjon og kartlegging er spesielt viktig.

7.9. Samisk kunst og møteplass

Partene skal sammen arbeide for at offentlig, private og frivillige kulturaktører i Alta som har samiske språk og kultur som hoved uttrykk styrkes. De samiske festivaler har et særlig ansvar for det samiske.

Partene skal samarbeide om kulturarrangement som Aronnesrocken, Sami Music Week og Borealis vinterfestival. Samarbeid rundt Samisk språksenter vil også stå sentralt.

Partene skal sammen arbeide for en samisk møteplass for å synliggjøre, tilgjengeliggjøre og bidra til en fortsatt og utvidet bruk og utvikling av samisk kultur og samfunn. Møteplassen skal utgjøre en samisk ressurs sentralt i Alta og samle de samiske aktivitetene og tjenestene i byen.

7.10 Finnmarksløpet

Partene skal samarbeide nært om fyrtårnet Finnmarksløpet. Partene vil samarbeide om tiltak og satsninger innenfor næringer som reindrift som skal integreres i Finnmarksløpet. Det skal årlig avholdes samarbeidsmøter om Finnmarskløpet mellom partene.

8. Gyldighet og endring

Endring av avtalen kan kun foretas av partene i fellesskap. Hver av partene kan si opp avtalen med 6 mnd. varsel. Avtalen evalueres innen 1.10 2020.