Ønsker strøm til hyttefelt i Jotka, fylkeskommunen varsler befaring

Når snøen forsvinner blir det befaring fordi man antar at det er kultuminner på stedet.

BEFARING: Finnmark fylkeskommune sier de ikke vil gå i mot en dispensasjon, men varsler samtidig befaring i 2019. Det er søkt om dispensasjon for å få strøm til Jotka hyttefelt.  Foto: Inger Elin Utsi

nyheter

Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for å få strøm til Jotka hyttefelt, kommer det frem i et brev sendt fra Finnmark fylkeskommune til Alta kommune.

Fylkeskommunen, ved spesialrådgiver Kristi Hals, gjør det klart at de ikke vil gå mot en dispensasjonssøknad, men:

– Det forventes derimot at kommunen i fremtidige planer og revideringer tar høyde for infrastruktur i form av strøm, kommunale vannverk, veitilknytning også videre i planverket, skriver Hals.

Vil skape presedens

Hun gjør det samtidig klart at en dispensasjon i dette tilfellet vil skape presendens.

–  Ut fra prinsippet om likebehandling betyr dette at kommunen må innvilge eventuelle nye tilsvarende søknader om dispensasjon. Ved å innvilge dispensasjon risikerer kommunen å uthule sine egne planer.

Anlegget vil bestå av høy-  og lavspentkabler, en nettstasjon og 6 lavspent fordelingsskap. For å sikre minst mulig inngrep i naturen er alt av kabler planlagt nedgravd i grøftekanten til Stillaveien, i opptråkkede stier og i småveier fram til hyttene.

–  Planen tar ikke høyde for oppføring av tekniske anlegg/ strømlinje. En oppføring av strømnett vil være i strid med reguleringsplanen. Tilt aket berører også til dels kommuneplanens arealdel med arealformålet LNFR, skriver Hals.

Hun varsler samtidig befaring av området.

– Ut fra vårt kjennskap til området vurderer vi det som sannsynlig at det kan finnes automatisk freda kulturminner som tidligere ikke er påvist. Finnmark fylkeskommune må derfor gjøre ei befaring før en endelig uttalelse kan gis. Befaringa vil bli gjort i løpet av barmarksperioden 2019.

Unntas offentlighet

Et annet argument som Hals legger frem er at ved dispensasjon unndras saksbehandlingen fra offentlig innsyn.

– Dette medfører at berørte parter ikke får anledning til å uttale seg. Uttalelsesretten er et viktig element i behandlingen av plansaker. Denne retten undergraves ved dispensasjon ved at andre med interesser i det aktuelle området ikke får informasjon om tiltaket og dermed ikke får anledning til å innrette seg i forhold til dette.

Permanent endring

Fylkeskommunen utelukker ikke at en permanent endring av planverket kan være hensiktsmessig. Eventuelt at det utarbeides en ny regulerin gsplan i stedet for dispensasjon.

– En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder. En reguleringsplan vil sikre forutberegnelighet for tiltaket.