– Notatet er ingen sykehusutredning

Helse Nord forklarer bakgrunnen for helsenotatet.

ETTERKOM KRAV: Administererende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, fikk i oppdrag av helseministeren å gi en samlet vurdering av utredninger og faktabakgrunn av ulike sider av sykehusstrukturen i Finnmark - i et dokument.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Under svarer administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, kritikerne av notatet - som du kan lese i sin helhet her.

Helse Nord RHF har ikke gjort noen egen utredning av spørsmålet om å flytte sykehuset i Vest-Finnmark fra Hammerfest til Alta fordi dette framstod som et uaktuelt alternativ. Det er det i hovedsak tre grunner til. Flyttes sykehuset til Alta vil i overkant av 20 000 mennesker, som i dag har kortest vei til Hammerfest, få lengre vei til Alta. Totalt sett for befolkningen vil det dermed ikke være noen gevinst.

Hammerfest sykehus er bygd opp over lang tid og har nå et tilbud som sammen med spesialisthelsetjenesten i Alta, og det som skal etableres i Karasjok, på en god måte vil dekke Vest-Finnmark. For det tredje framstod det for Helse Nord RHF som helt uaktuelt å flytte et sykehus, med de store samfunnsmessige konsekvenser det har på en rekke områder, når gevinsten for befolkningen som skal betjenes i hele Vest-Finnmark er svært liten.

Vår vurdering av sykehusstrukturen i Finnmark er gjentatte ganger bekreftet av ulike statsråder ved flere anledninger. Ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan i Stortinget våren 2016 ble det ikke vedtatt noen utredning av lokaliseringen av sykehus i Finnmark. Tvert imot ble dagens sykehusstruktur slått fast som gjeldende for kommende fireårsperiode. For oss er det å ha en vår forståelse av vårt oppdrag demokratisk forankret avgjørende.

Alta kommune, Finnmarkssykehuset og Helse Nord gjennomførte i 2013/2014 utredningen om spesialisthelsettilbudet i Alta/Vest-Finnmark. Det var da enighet mellom de tre partene om at den foreslåtte satsingen i Alta ville styrke tilbudet til befolkningen i Alta og omkringliggende kommuner, og samtidig trygger fundamentet for et godt sykehustilbud til befolkningen i Vest-Finnmark fra Finnmarkssykehuset Klinikk Hammerfest. Alta kommunestyre vedtok  i april 2014 at det samlede tilbudet som forespeiles i utredningen, de vedtatte planene for rus- og psykiatri i foretaket, eksisterende kommunalt tilbud, og vedtatte planpremisser for Alta omsorgssenter er et godt steg i riktig retning for å gi et betydelig bedre helsetilbud for befolkningen. I det samme møtet avviste et flertall i kommunestyret at det skulle be om en utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF har på bakgrunn av dette arbeidet videre med styrkingen av tilbudet i Alta og utviklingen av Finnmarkssykehuset Hammerfest. Spørsmålene omkring framtidig struktur var avklart, enigheten om satsingen i Alta var der, retningen var satt. Det står fortsatt fast at en flytting av sykehuset ikke vil gi noe bedre helsetilbudet for befolkningen samlet. Da starter vi ikke omfattende utrednings- og beslutningsprosesser med alle de konsekvenser det har.