Vil ha tre storflyplasser

Dersom Avinor går inn for dette.

Nordishavet lufthavn på Grøtnes. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Asplan Viak

nyheter

Senterpartiet stormer fram i Nord-Norge, og i Finnmark ledes stormløpet av Geir Iversen (62), en lærer, fra fiskerikommunen Hasvik. Iversens spesialitet er fiskeripolitikk. På andreplassen finner vi  Nancy Porsanger Anti, en 39 år gammel reindriftsutøver og profesjonell tolk. På tredjeplass profilerte Kurt Wikan (58) fra Pasvik i Sør-Varanger. 

– Finnmarksloven har hatt 10-årsjubileum – er du/partiet fornøyd? Bør Sametinget få tilført mer makt eller mindre?

– Finnmarksloven har fungert slik den er vedtatt.

– Regionreformen er vedtatt, vil du/ditt parti reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark?

– Senterpartiet vil reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark. Lange avstander gjør det uhensiktsmessig å slå sammen fylkene, det reduserer folkevalgt styring og utvikling av eget fylke. Finnmark fylke er rik på naturressurser og kan best utvikles og skape nye arbeidsplasser ved å bestå som eget fylke.

– Bør det gjennom inntektssystemet tvinges fram ytterligere kommunesammenslåing i Finnmark, og hvor mange kommuner er det fornuftig antall i Finnmark?

– Vi er sterkt imot tvangsammenslåing av kommuner.  Antall kommuner i fylket bør opprettholdes, dersom ikke kommunen selv ønsker en sammenslåing. Inntektssystemet skal sørge for at alle innbyggerne i kommunene får likeverdige tjenester innen helse, omsorg og skole. Det er ikke et virkemiddel for tvangsammenslåing.

– Landbruket i Finnmark er under sterkt press, spesielt i enkelte kommuner. Bør sentrale myndigheter medvirke til strukturendring med større bruk ved bruk av økonomiske virkemidler. Hva med arealvern?

– Sp ønsker å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Det bidrar til trygg og kortreist mat og er med på å ivareta kulturlandskap og matsikkerhet. Vi ønsker ikke større og færre bruk gjennom bruk av økonomiske virkemidler. Vern av landbruksareal er svært viktig for å kunne gi befolkningen tilgang på rein og lokalt dyrket mat.

– Hva mener ditt parti om reintilpasningen? Bør myndighetene sette hardt mot hardt?

– Reintallstilpasningen skal være tilpasset ressursgrunnlaget, og en forutsetning for dette er at reindriften får avklarte og forutsigbare rammevilkår. Senterpartiet ser at det er nødvendig med en revidering av reindriftsloven.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at fisken i nord kommer på land og blir til verdiskapning og videreforedling i kystsamfunnene?

– Sp er sterkt imot den strukturendringen som har skjedd innen fiskerinæringen med omsettelige kvoter og dispensasjon fra leveringsplikten. Vi mener at fisken tilhører folket og at ressursene må komme lokalsamfunnet til gode og bidra til vekst og utvikling lands kysten. Sp ønsker er ordning med tilbakekjøp av kvoter slik at de kan tildeles unge fiskere som vil inn i næringen. Leveringsplikten må opprettholdes og handheves for å sikre arbeidsplasser i kystkommunene.

– Venstre har lagt fram et forslag i Stortinget om at sykeshusstrukturen i Vest-Finnmark skal utredes og at det skal tas time-out for store investeringer (nytt sykehus i Hammerfest til over to milliarder). Hvordan vil du ditt parti stemme over forslaget?

– Sp mener at sykehustilbudene i Kirkenes og Hammerfest må opprettholdes. Vi støtter også en offentlig utredning av fremtidig behov innen sykehustjenesten i Alta i forhold til akuttberedskap og fødetilbud. Sp støtter ikke en utsetting av utbygging av Hammerfest sykehus.

– Vil du ditt parti jobbe for at Alta-regionen skal få fødeavdeling og akuttilbud på sykehusnivå?

–  Senterpartiet støtter etablering av fødeavdeling og akuttilbud i Alta.

– Det hevdes at helseregionene er blitt en direktør-diktatur uten mulighet for folkevalgpåvirkning. Vil du/ditt parti videreføre ordningen med helseforetak?

– Senterpartiet har alltid stemt imot foretaksmodellen. Vi ønsker å avvikle foretaksmodellen da den gir liten folkevalgt styring og innsyn i beslutningsprosesser. Vi ønsker at fylkene har ansvar for sykehusene og at de har folkevalgt styring.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at stamflyplassene i Alta og Kirkenes utvikles med direkteflyavganger?

–  Senterpartiet mener at rullebanen ved Alta flyplass må forlenges for å styrke regularitet og få flere flyavganger. Banak flypass i Porsanger er viktig å opprettholde som transportknutepunkt.Vi er imot passasjeravgift som regjeringen innførte og som medvirker til å øke flyprisene og redusere antall avganger. Avgiftspolitikken må bidra til at flyselskapene satser på å opprettholde og øke flyavgangene på alle flyplassene i Finnmark.

– Vil du/ditt parti støtte bygging av en ny stor flyplass i Hammerfest ( asfaltert rullebane 1720 eller 2220 m)?

– Ja, asfaltert rullebane på 2220m – dersom Avinor går inn for dette.

– Vil du/ditt parti jobbe for/stemme for realisering av RV 93 utbygging Kløfta og ny E6 gjennom Alta (avlastningsveien)?Eventuelt hvilke andre prosjekt i Finnmark bør prioriteres foran?

– Senterpartiet ser ikke behovet for avlastningsveien de neste 20 årene. Det bør heller satses på tiltak for å legge tilrette for syklister og gående med over/underganger. RV 93 er mye viktigere å realisere raskt pga tung transport.

 – Støtter du/ditt parti Nussir i gjenåpningen av gruva i Repparfjord ut fra de planer som foreligger (sjødeponi)?

– Sp støtter ikke utslipp i Repparfjorden da konsekvensene for fiskerinæringen og reinbeite er for usikkert. Før en starter gruvedrift må en ha en god dialog med primærnæringen i forhold til konsekvenser av gruvedrift.

– Er du ditt parti fornøyd med motorferdselsloven slik den etter endringene framstår?

– Senterpartiet er for en sterkere lokal styring av motorferdsel i utmarka.

– Det er elevhybelkrise i Finnmark. Vil du/ditt parti garantere at bygging av hybelbygg til vg. skole gis de samme støtteordninger som bygging av studenthybler (momsfritak/støtteordning hos Husbanken)?

– Ja, dette støttes av Senterpartiet. Det må legges til rette for større gjennomføringsgrad i videregående opplæring og da er bosituasjonen en viktig del.

– Hvordan vil ditt parti medvirke til realisering av regionalt teaterbygg i Kautokeino?

– Senterpartiet har programfestet at vi ønsker statlig støtte til realisering av regionalt teaterbygg i Kautokeino.