Støtter ny region i nord

Venstre tror Troms og Finnmark blir god match.

TYDELIG: Venstres Trine Noodt sier at hun legger «sin sjel» i å være tydelig, slik at velgerne vet hva de får med henne på Stortinget.  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

– Finnmarksloven har hatt 10-årsjubileum – er du/partiet fornøyd? Bør Sametinget få tilført mer makt eller mindre?

– Venstre er fornøyd med Finnmarksloven, men mener Fefo må være mer lydhør ovenfor kommunene og ta økt samfunnsansvar i forhold til å utvikle lokalsamfunn. Blant annet er tomteprisene i kontrast til ønsket om økt bosetting og vekst. Vi synes Sametingets mandat slik det er i dag er bra. 

– Reginonreformen er vedtatt, vil du/ditt parti reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark?

– Venstre ønsker å se fremover og ikke bakover. Vadsø er et naturlig hovedsete for en ny regionhovedtad, og Venstre forventer at Finnmark styrkes med minst 100 nye arbeidsplasser, som følge av sammenslåingen.Venstre vil flytte makt fra Oslo og ut til regionene.   

– Bør det gjennom inntektssystemet tvinges fram ytterligere kommunesammenslåing i Finnmark, og hvor mange kommuner er et fornuftig antall i Finnmark?

–  Nei, det er ikke naturlig med sammenslåing av flere kommuner i Finnmark pga store avtstander.

– Landbruket i Finnmark er under sterkt press, spesielt i enkelte kommuner. Bør sentrale myndigheter medvirke til strukturendring med større bruk ved bruk av økonomiske virkemidler. Hva med arealvern?

– Det er idag en god prosess med modernisering av gårdbruk i Finnmark, og de fleste velger å bygge større driftsbygninger/fjøs. Dette er en naturlig utvikling, og det er derfor viktig å beholde dagens gode investeringsordninger for Finnmark. Jordvern er svært viktig for Venstre, og annen utbygging må foregå på ikke egna landbruksarealer. 

– Hva mener ditt parti om reintilpasningen? Bør myndighetene sette hardt mot hardt?

– Dette er et spørsmål som berører svært mange, og en langvarig løsning kommer ikke av å sette hardt mot hardt. Det vil sannsynligvis bare gå ut over de minste enhetene. Reintilpassinga slik den gjøres i dag må evalueres, og en må ta på alvor innspill fra reindrifta. Selvfølgelig må bærekraft mellom miljø og reintall ligge til grunn for alle avgjørelser.   

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at fisken i nord kommer på land og blir til verdiskapning og videreforedling i kystsamfunnene?

– Venstre går til valg på å styrke pliktsystemet i fiskeriene, slik at de skal fungere etter den opprinnelige hensikt som var å sikre aktivitet og arbeidsplasser langs kysten. Dersom trålere med leveringspliktig kvote ikke leverer til de landanlegg kvota tilhører, skal kvota tilbys andre som sier seg villig til å levere der den hører hjemme.  

– Venstre vil sette fram et forslag i Stortinget om at sykeshusstrukturen i Vest-Finnmark skal utredes og at det skal tas time-out for store investeringer (nytt sykehus i Hammerfest til over to milliarder). Hvordan vil du/ditt parti stemme over forslaget?

– Venstre ønsker tre sykehus i Finnmark, og vil stemme for en utredning. Finnmark har enorme avstander og en svært værutsatt fjellovergang mellom Vest-Finnmarks to største byer,  det er rett og slett uforsvarlig å kun ha ett akuttsykehus her.  

– Vil du/ditt parti jobbe for at Alta-regionen skal få fødeavdeling og akuttilbud på sykehusnivå?

–  Ja, Venstre mener det er befolkningsgrunnlag nok til et akuttsykehus også i Alta med fødeavdeling. Mange andre sykehus i Norge, men færre innbyggere, har akuttilbud og fødeavdeling, og vi kan ikke godta at Finnmark skal behandles dårligere enn andre. 

– Det hevdes at helseregionene er blitt en direktør-diktatur uten mulighet for folkevalgpåvirkning. Vil du/ditt parti videreføre ordningen med helseforetak?

–  Venstre ønsker ikke å videreføre dagens organisering med helseforetak. 

–  Hvordan vil du/ditt parti sikre at stamflyplassene i Alta og Kirkenes utvikles med direkteflyavganger?

–  Vi må sørge for at trafikken fra de andre flyplassene fases inn mot stamlufthavnene for å få et passasjergrunnlag som gjør det mulig å øke rutetilbudet ut og inn av fylket. Banak vil også ha en sentral rolle i utviklingen av reiseliv og eksport. Venstre vil og jobbe for et bedre rutetilbudet internt i Finnmark.  

– Vil du/ditt parti støtte bygging av en ny storeflyplass i Hammerfest ( asfaltert rullebane 1720 eller 2220 m)?

– Vi ønsker en ny flyplass i Hammerfest, og vil avvente de utredninger som kommer i forhold til lengde.   

– Vil du/ditt parti jobbe for/stemme for realisering av RV 93 utbygging Kløfta og ny E6 gjennom Alta (avlastningsveien)?Eventuelt hvilke andre prosjekt i Finnmark bør prioriteres foran?

–  Kløfta er viktig å få realisert, samt RV93 forbi Eiby. Ellers er det svært viktig å få løftet Finnmark sine behov nasjonalt for friske samferdselskroner, dette gjelder også utbygging av fiskerihavner.  

– Støtter du/ditt parti Nussir i gjenåpningen av gruva i Repparfjord ut fra de planer som foreligger (sjødeponi)?

– Absolutt ikke. Venstre er sterkt imot all sjødeponi av giftig gruveavfall. Et sjødeponi i den grunne Repparfjorden er å gamble med livet i elva, i fjorden og videre ut mot havet. 

–  Er du ditt parti fornøyd med motorferdselsloven slik den etter endringene framstår?

– Venstre ønsket at Finnmark skulle unntas de nye endringene, og videreføre de reglene som gjaldt her. 

–  Det er elevhybelkrise i Finnmark. Vil du/ditt parti garantere at bygging av hybelbygg til vg. skole gis de samme støtteordninger som bygging av studenthybler (momsfritak/støtteordning hos Husbanken)?

–  Venstres har programfestet å gi alle de samme støtteordninger for elevboliger som studentboliger. Skal vi lykkes med videregående opplæring, må alle elever være trygge på at de har et godt sted å bo. 

– Hvordan vil ditt parti medvirke til realisering av regionalt teatbygg i Kautokeino?

–  Venstre har programfestet i sitt stortingsvalgprogrammet et nytt teaterbygg for Beaivvas i Kautokeino. Dette forplikter partiet til å arbeide for å få prioritert en startbevilgning inn i Statsbudsjettet for 2018.