– Vår helsemodell fungerer

– Vi arbeider konstant for å bedre helsetilbudet i hele fylket.

HVOR GÅR DU? Frank Bakke-Jensen gir ikke noe svar på hva han eventuelt vil stemme til forslaget om utredning og time-out i sykehussaken.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Frank Bakke-Jensen og Høyre forholder seg til helse- og sykehusplanen som ble vedtatt, men mener at partiets helsemodell gir gode resultater. De vil ikke nå gi svar på spørsmålet om utredning.

–  Finnmarksloven har hatt 10-årsjubileum – er du/partiet fornøyd?Bør Sametinget få tilført mer makt eller mindre?

–  Høyre er fornøyd og mener Finnmarksloven i hovedsak sikrer en god og helhetlig forvaltning. Vi finnmarkinger er umodne som grunneiere, men blir bedre for hver dag.  Sametingets rolle bør tydeliggjøres, men det er lite som tyder på at de har for lite makt.

– Sametinget er et rådgivende organ innen forvaltning av samisk språk, historie og kultur. For å tydeliggjøre rollene, har Høyre foreslått å lovfeste kosultasjonsplikten.

–  Reginonreformen er vedtatt, vil du/ditt parti reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark?

– Nei. Høyre mener regionreformen som i praksis er en sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner, vil føre til bedre offentlige tjenester.  Mer ressurser til tjenesteproduksjon, mindre til administrasjon. En god modell for å flytte oppgaver, ansvar og dermed tjenesteproduksjonen nærmere innbyggerne.

–  Bør det gjennom inntektssystemet tvinges fram ytterligere kommunesammenslåing i Finnmark, og hvor mange kommuner er det fornuftig antall i Finnmark?

– For Høyre handler det ikke om tvangssammenslåing eller antall kommuner, men om kvalitet i offentlige tjenester. Høyre mener Finnmarks befolkning fortjener god skole, god eldreomsorg, god byggesaksbehandling og gode veier.

– Landbruket i Finnmark er under sterkt press, spesielt i enkelte kommuner. Bør sentrale myndigheter medvirke til strukturendring med større bruk ved økonomiske virkemidler. Hva med arealvern?

–  Landbruket i fylket går godt. Det investeres mer, og unge mennesker ser til landbruket. Norsk landbruk har siden 70-tallet vært blant våre fremste næringer når det kommer til effektivisering og omstillingsevne.  Dette vil ikke stoppe nå.

–  Hva mener ditt parti om reintilpasningen? Bør myndighetene sette hardt mot hardt?

–  Reindriftsloven pålegger næringa å drive økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig. Vi har gjort to endringer her.  For det første prioriterer vi økologisk bærekraft før økonomi og kultur. Deretter fyller vi definisjonen av kulturell bærekraft med innhold, slik at begrepet er tydeliggjort også i forvaltningen av loven. 

–  Hvordan vil du/ditt parti sikre at fisken i nord kommer på land og blir til verdiskapning og videreforedling i kystsamfunnene?

–  Vi fører en nærings- og fiskeripolitikk som skal legge til rette slik at vi forlenger den nasjonale delen av verdikjeden. Dette vil vi gjøre med en mer markedsrettet forvaltning av fiskeriene. Det største problemet for Finnmark er ikke å få fisk på land, det er å få landet fisken i et omfang og av en slik kvalitet, at vi kan skape helårs arbeidsplasser i en mer kunnskapsintensiv næring.

–  Venstre har lagt fram et forslag i Stortinget om at sykeshusstrukturen i Vest-Finnmark skal utredes og at det skal tas time-out for store investeringer. Hvordan vil du/ditt parti stemme over forslaget?

–  Det kan vi ikke svare på før det kommer til behandling i Stortinget. Nasjonal helse- og sykehusplan ble behandlet og vedtatt i Stortinget i mars. Den setter nok retningen for helsepolitikken i fremtiden.

–  Vil du ditt parti jobbe for at Alta-regionen skal få fødeavdeling og akuttilbud på sykehusnivå?

– Vi arbeider konstant for å bedre helsetilbudet i hele fylket. Resultatene vi ser etter de første fire årene viser at vår modell pasientens helsevesen er riktig vei å gå. Vi skal levere helsetjenester så nær pasientene som mulig, men også med det premiss at vi ivaretar kravene til kvalitet på de som leveres.

–  Det hevdes at helseregionene er blitt en direktør-diktatur uten mulighet for folkevalgt-påvirkning. Vil du/ditt parti videreføre ordningen med helseforetak?

–  Hvem hevder det? Vi er i utgangspunktet skeptisk til foretaksmodellen og mulighetene for å synliggjøre politisk påvirkning og ansvar. Vi ser på andre måter å organisere dette på, men har ikke landet modellen.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at stamflyplassene i Alta og Kirkenes utvikles med direkteflyavganger?

– Økt næringsaktivitet, voksende reiselivssektor og nye flytyper er tre av flere faktorer som vil gi mer trafikk på disse flyplassene.

– Vil du/ditt parti støtte bygging av en ny storeflyplass i Hammerfest ( asfaltert rullebane 1720 eller 2220 m)?

– Vi avventer Avinor, før vi tar stilling til dette spørsmålet.

– Vil du/ditt parti jobbe for/stemme for realisering av RV 93 utbygging Kløfta og ny E6 gjennom Alta (avlastningsveien)? Eventuelt hvilke andre prosjekt i Finnmark bør prioriteres foran?

–Våre prioriteringer ligger i Nasjonal transportplan, som akkurat er vedtatt i Stortinget.

– Støtter du/ditt parti Nussir i gjenåpningen av gruva i Repparfjord ut fra de planer som foreligger (sjødeponi)?

– Ja

– Er du ditt parti fornøyd med motorferdselsloven, slik den etter endringene framstår?

– Ja, men det gjenstår en del arbeid med å tilpasse forskriftene, slik at de er hensiktsmessige også for finnmarkskommunene.

– Det er elevhybelkrise i Finnmark. Vil du/ditt parti garantere at bygging av hybelbygg til vg. Skole gis de samme støtteordninger som bygging av studenthybler (momsfritak/støtteordning hos Husbanken)?

– Dette er et fylkeskommunalt ansvar, men vi ser på mer fleksible finansieringsmodeller.

– Hvordan vil ditt parti medvirke til realisering av regionalt teatbygg i Kautokeino?

– Vi ser på en modell der vi kombinerer nytt teaterbygg med ny videregående skole. Dette tror vi kan bli bra, både for utdanningen av unge mennesker og rekruttering og legitimiteten til teateret.