Senker teigprisen med 66 prosent

Ville ikke gjøre vedhogst gratis.

ENKLERE OG RIJMELIGERE: Fyrer du med ved kan de glede deg over at det blir enklere og rimeligere å sikre deg vedteig.  Foto: Altapsoten

nyheter

– Ja, jeg kan bekrefte at styret i Fefo har vedtatt å utvide dagens ordning for utvisning av vedteig gjeldende fra ett til tre år. Det gjør at det blir billigere og mindre byråkrati å skaffe seg eig, sier Eirik Palm, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Vurderte gratis tjeneste

Det var styret i Fefo som ba direktøren vurdere å frita kommunens innbyggere fra gebyr for vedteigsutvisning. Dagens gebyr for vedutvisning er på 250 kroner og gjelder for ett år. Etter Finnmarkslovens paragraf 22 er hogst av lauvskog til brensel for husbehov en rett for innbyggerne i kommunen. Innføringen av Finnmarksloven innebar en utvidelse av rettighetshavere fra en rett for bygdefolket til en rett for alle kommunens innbyggere.

Går vi tilbake til 2006 da Statskog administrerte vedteigutvisningene på bakgrunn av jordsalgsloven ble det gitt 2796 slike tillatelser, hvorav 1771 var til bygdefolket og dermed gratis. De administrative utgiftene til vedutvisningene til bygdefolk ble dekt av staten, gjennom tilskudd fra

Landbruksdepartementet.

Må ha penger

I saksframlegget går det fram at FeFo er en selvfinansierende organisasjon som må ha nødvendige inntekter for å sikreforsvarlig drift. Et bortfall av omtrent 90 prosent av saksbehandlingsgebyret på vedteigproduktet som følge av at det blir gratis for bosatte i kommunen, vil innebære at produktet må kryssfinansieres fra andre ordninger og samlet sett bidra til en svekket økonomi for FeFo. Bortfall av gebyr for bosatte i kommunen vil i tillegg skape forskjeller internt i fylket, der folk i skogrike kommuner får vedteig gratis, mens folk i skogfattige kommuner må betale for vedteig fordi man må til nabokommunen for å hugge ved. Dermed kunne ikke direktøren anbefale å gjøre tjenesten gratis.

Styret fulgte imidlertid opp intensjonen om å gjøre det rimeligere å hugge egen ved. Dette ved at vedteig kan lyses ut for tre i stedet for ett år som i dag. Med tre års utvisning går det årlige gebyret ned fra 250 kroner til 83 kroner.

Gebyr lovlig

I et notat til kontrollkomiteen har direktøren i Fefo konkludert med at innføring av administrasjonsgebyret er innenfor rammen av Finnmarksloven, og at en avgift på kr 250  ikke er urimelig når en ser på arbeidet knyttet til ordningen. Her går det også fram  at det ville være urimelig at administrasjon av rettigheten skulle finansieres av elgjakt, rypejakt eller festeavgift.

Fakta om vedteigutvisning i Finnmark

  • I 2016 er det gitt i alt 1 068 vedutvisninger, mot 2 796 i 2006. I løpet av de siste 10 årene viser trenden altså at færre og færre benytter seg av muligheten til å hugge veden selv.
  • Lave strømpriser og alternativ fyring som varmepumpe er trolig hovedårsaken til færre hugger egen ved.
  • Fordelingene per kommune viser også store forskjeller, der Sør-Varanger og Alta naturlig nok topper med antall.