I krigen for Biedjovaggi

Hans Isak Olsen vil ikke at Biedjovaggi fjernes som område for råstoff.

NYTT FORSLAG: Fastboendes listes Hans Isak Olsen vil ha kommunestyret med på høring om råstoffområdet i Biedjovaggi.  Foto: Johan Mathis Gaup

nyheter

Torsdag behandler kommunestyret i Kautokeino spørsmålet om Biedjovaggi råstoffområde i den nye arealplanen skal bli LNFR-område (landbruk, natur, friluft og reindrift). Planutvalget i kommunen har gjort vedtak om at hele området skal bli LNFR-område. Kommunestyret kan likevel bestemme at det som er avsatt til område for råstoffutvinning, skal være det fortsatt. 

Fastboendes listes Hans Isak Olsen vil i morgen fremme et forslag til kommunestyret der han ber om at eventuell fjerning av Biedjovaggi som råstoffområde blir sendt ut på høring. Forslaget vil trolig få flertall, dersom det er avhoppere fra Arbeiderpartiet som ønsker å stemme for Olsens forslag. Forslaget er ifølge Olsen sjekket med Fylkesmannen som har gitt beskjed om at dette er riktig måte å behandle denne saken på.

Olsens forslag er slik:

«Kommunestyret viser til kommuneplanens arealdel av 1992. I denne planen var det i Biedjovággi avsatt arealer til råstoffutvinning/mineraluttak. Kommunestyret vedtar at i kommuneplanen av 2017 unntas det tilsvarende arealet rettsvirkning. Kommunestyret ber planutvalget å legge det aktuelle området ut til ny høring hvor arealet avsettes til råstoffområde/mineraluttak. Kommunestyret vil da ta endelig stilling til arealets formål når høringsprosessen er gjennomført og planutvalgets innstilling foreligger.»

– Jeg synes det var litt underlig at det var enighet i planutvalget om at hele området skulle være LNFR-område og etter mine opplysninger var det ikke ønsket noen diskusjon om saken i planutvalget, sier Olsen.