– Trålerne oppfyller ikke sine forpliktelser

Sametingsgruppa mener andre bør overta kvotene.

Sametingsrepresentant Ronny Wilhelmsen  Foto: Presse

nyheter

– Arbeiderpartiets sametingsgruppe har som prinsipp at utnyttelse av ressursene i havet skal bidra til bosetting langs kysten og i fjordene, sier sametingsrepresentant Ronny Wilhelmsen i en pressemelding.

Han viser til at de siste års reguleringer innen fiskerinæringen har hatt en tydelig utvikling, en overførsel av fiske- og fangstkvoter fra kyst- og fjordflåten og til havfiskeflåten.

Dette mener han har medført en samling av kvotene på stadig færre fartøy, og mye av bearbeidingen av fisken foregår om bord på trålerne. Og at konsentrasjon av kvotene gir seg også utslag i færre mottaksanlegg, og en sentralisering av anleggene.

– Arbeiderpartiets sametingsgruppe ser at trålerne ikke oppfyller sine leveringsforpliktelser, og vi krever derfor at trålkvotene over tid trekkes inn slik at andre fartøygrupper kan overta kvotene. Vi ser at kvotene med fordel kan tildeles kystflåten i Nord-Norge, hvor flåten under 15 meter spesielt bør prioriteres.

– Arbeiderpartiet gir sin støtte til de som vil beholde kyst- og fjordflåten. Vi er av den formening at dette gir størst ringvirkning i form av lokal og regional verdiskapning, avslutter Wilhelmsen.