– Mer flom, overvann og skred vil stille enda større krav til kommunene

Slik må Finnmark tilpasse seg klimaendringene.

Isganger i Repparfjordelven i Kvalsund førte til ødeleggelser på hyttefelt i mai 2009.  Foto: Anders Bjordal.

nyheter

I en pressemelding fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  heter det at i Finnmark vil klimaendringene i framtiden føre til behov for tilpasning.

– Dette er knyttet til mer nedbør og økt sannsynlighet for regnflommer og skred, havnivåstigning og stormflo og økte problemer med overvann, sier Hege Hisdal, hydrolog og klimarådgiver i NVE/Norsk Klimaservicesenter.

Fortsetter klimagassutslippene å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få:

  • kraftig nedbør: oftere og mer intenst. Dette vil gi større utfordringer med håndtering av overvann.
  • flere og større regnflommer. I Finnmark anbefales et klimapåslag på minst 20 % på flomvannføringer i små elver som reagerer raskt på regn. I store nedbørfelt dominert av snøsmelteflommer er det ikke behov for klimapåslag.
  • økt fare for jord-, flom- og sørpeskred og mulig økt fare for kvikkleireskred. Økt aktsomhet er viktig.
  • økte stormflonivåer på grunn av havnivåstigning.

    Sammendrag som viser forventede endringer i Finnmark fra 1971–2000 til 2071–2100 i klima, hydrologiske forhold og naturfarer som kan ha betydning for samfunnssikkerheten  Foto: klimaservicesenter.no

Kunnskap er nøkkelen

Klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom. For å redusere fremtidige skader må kommunene gjennomføre klimatilpasningstiltak.

– Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom, stormflo og skred på ny bebyggelse, sier fungerende regionsjef i NVE Knut Aune Hoseth i pressemeldingen.

Videre heter det at episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det betyr at utfordringene med overvann blir større enn i dag. I tillegg øker faren for sørpe- snø- jord- og flomskred. Etter hvert som klimaet blir varmere og det blir mer regn, vil snøskredene minke mens sørpe- og flomskred vil øke.

– Mer flom, overvann og skred vil stille enda større krav til kommunenes risiko- og sårbarhetsvurderinger der man planlegger å bygge. For å unngå skader på liv og eiendom vil det bli begrensninger i hvor man kan bygge og bo, forteller Hoseth.