– Fefo bør betale full eiendomsskatt

– Der tidligere Statskog holdt svært moderate priser må nå innbyggere punge ut, skriver Jale Mjøen i fredagens leder.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Alta kommune

leder

Alta kommune og Finnmarkseiendommen (Fefo) er i ferd med å løse en konflikt om hvem som skal eie, og med det kunne kreve festeavgift, av framtidige aktører på det nye industriområdet på Skillemo. Styret i Fefo og politikerne i Alta skal nå ta stilling til en avtale jobbet fram av kommuneadministrasjon og Fefo-ledelsen. Før dette virket et oppgjør i rettsvesenet som det mest sannsynlige utfall. Det har vært ta og gi, men fra Fefos side står og faller hele avtalen på at Fefo og Alta kommune blir enige om hva Fefo skal betale i eiendomsskatt. Dersom enden på visa blir at Alta kommune er villig å gi fra seg retten til å innkreve full eiendomsskatt fra Fefo, vil det komme sterke reaksjoner fra innbyggere og næringsliv som er utsatt for dagens eiendomsskatteregime.

Etter at finnmarkingene ble herrer i eget hus gjennom konstruksjonen Fefo, har innbyggere og næringsliv i vekstsenteret Alta opplevd at både bolig- og hyttetomter prismessig har gått til himmels. Der tidligere Statskog holdt svært moderate priser må nå innbyggere punge ut. Blant de graverende eksempler er at Fefo krever inn årlig festeavgift i nyutviklede hyttetomter på opp mot 20.000 kroner. Dessverre er også samme prisnivå gjeldende for boligtomtfeste på nye tomter. Det er likevel Fefos ufravikelige krav om å kreve feste i stedet for salg som er det mest prinsippielle betenkelige, etter vår oppfatning. Alta kommune viser til at Fefos utgangspunkt for Skillemo-saken var uspiselige krav av en passiv part. Det er faktisk Alta kommune som har utviklet området.

For Alta kommune var Fefos holdning slik at de ikke så noen annen mulighet enn å gå til skjønnsretten, en sak som nå er trukket. Fefo har sagt at salg er uaktuelt fordi de ønsker store festeinntekter i et evighetsperspektiv. Samtidig er markedspris og takst hellig for Fefo. Samfunnsansvaret er prioritert ned og vekk. Sagt på en annen måte; penger og langsiktig økonomi er viktigere enn å la Alta kommune ha begge hendene på rattet og styre inn næringsutvikling som gir vekst og utvikling i Alta – og dermed i Finnmark. På boligsiden er ikke Fefo villig til å være en partner for Alta kommune for å dempe et prisnivå på tomter og boliger – et prisnivå som i Alta gjør at unge etablerere har store problemer å skaffe sin egen bolig.

Det har fra Alta kommune vært jobbet i lang tid for å få avklart om Fefos arealer kan beskattes med eiendomsskatt. Alle juridiske og faglige vurderinger tilsier dette, og i vinter ble Fefo ilagt 2,8 millioner kroner i eiendomsskatt. Undersøkelsene kommunen har gjort viser at Finnmarkseiendommen er skattepliktig for bebygd areal, men også for areal som KAN utbygges til tomter for bolig, hytte eller næring.Det kan få store økonomiske konsekvenser for Fefo, og er et forhandlingskort som kommunen må tvilholde på.

En forutsetning for avtalen rundt Skillemo industriområde er «at FeFo fritas for ilagt eiendomsskatt tilbake i tid og i fremtiden». Dersom politikerne i Alta uten videre innfrir Fefos krav om at skattekravet frafalles, vil dette bli en politisk skandale av dimensjoner. Det vil være svært vanskelig å skaffe seg legitimitet hos innbyggere og næringsliv for eiendomsskatten som skrives ut, dersom Fefo - som til nå ikke har vært villig til å delta i spleiselaget som skal utvikle Alta-samfunnet - slipper skatt. Med unntak av Finnmark Kraft har  Fefo vært mest opptatt av å karrre til seg millioninntekter, ikke utvikle regionen hvor de er enerådende arealeier.