Mot bråstans for utredning

– Mistilliten mot beslutningsgrunnlaget er formidabelt, ikke bare på politisk nivå, men også i berørt befolkning.

BLIR IKKE UTREDET? Plasseringen av det nye sykehuset i Vest-Finnmark blir sannsynligvis ikke utredet.  Foto: Finnmarkssykehuset

leder

Dessverre tyder alt på at Stortinget i plenum 7. desember vil stemme ned dokument-8-forslaget som krever utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Helseminister Bent Høie har lagt sin prestisje i å stoppe en kvalitetssikring av dagens struktur, og med det også stoppet at hans egne argumenter blir faglig vurdert.

Det var forventet at Høyre ville slå ring rundt sin egen nestleder og helseminister. Det overraskende er at et flertall i Stortinget aktivt stopper et beslutningsgrunnlag som kan ha bred tillit og bringe en ulykksalig og langvarig debatt om helsetilbudet i befolkningssenteret i Finnmark inn i et nytt spor.

Saken er høyst uvanlig. Det er første gangen, slik vi kan se, at stortingsflertallet aktivt hindrer å sikre et beslutningsgrunnlag som et stort mindretall mener ikke er forsvarlig. Mistilliten mot beslutningsgrunnlaget er formidabelt, ikke bare på politisk nivå, men også i berørt befolkning. Mistilliten blir ikke mindre, og spørsmålene om hvem som ikke tør la sine egne argument bli belyst av fakta og utredning, vil på ingen måte forstumme med vedtaket fredag.

Tre av fire regjerings- og støtteparti har gjennom sine uttalelser krevd utredning av strukturen, og har også kommet med det som må oppfattes som garanti for dette om det fortsatt ble borgerlig regjering. Med et slikt flertall intakt er det kun et spørsmål om hvor hardt en vil stå på kravet om utredning i regjeringsforhandlingene. Både Venstre, og ikke minst Frp, har kommet med så klare lovnader til velgerne at det ikke verken vil bli forstått eller respektert dersom de ikke står så hardt på saken at de får gjennomslag i regjering. I så fall vil tilliten hos velgerne få seg en stygg og sannsynligvis ødeleggende ripe med tanke på valget i 2019.

Alta Ap må i så fall vise at denne saken «handler om liv og død» for innbyggerne. Det er opp til politisk ledelse å få partifellene og stortingsgruppa til å stemme for dok-8-forslaget. Det finnes dem som forventer at Alta Ap faktisk stiller ultimatum og legger en kollektiv utmeldelse i potten for å synligjøre det ordføreren har hevdet på riskdekkende TV; denne saken handler om liv og død.

Vi merker oss samtidig at det finnes større forståelse også i Høyre, som et resultat av prosessen. Det gis noen viktige føringer, blant annet at pasienter skal sendes til UNN og ikke sykehuset i Hammerfest ved fare for alvorlig skade eller sykdom. Det samme om at billeddiagnoseavdelingen skal ha  åpningstider, slik at en reell slagalarm sikres, og sist men ikke minst, at det misvisende navnet Alta nærsykehus byttes ut med Klinikk Alta. Dermed sidestilles Klinikk Alta med sykehusene i Hammerfest og Kirkenes med stedlig ledelse og budsjettansvar. Mindretallet ved Carl Erik Grimstad og Venstre har konkretisert flertallets formuleringer i innstillingen. Vi forventer at flertallet stemmer for mindretallsmerknadene her, slik at vi i framtiden unngår en ny debatt rundt innholdet i disse presiseringene.