Svar til Kvalfjord og Pollen bygdelag

Alta formannskap retter seg nå mot Finnmark fylkeskommune.

FRA RYDDEDAGEN I KVALFJORD: ILLUSTRASJONSFOTO.   Foto: Privat

kommentar

Tilbakemelding fra formannskapet på henvendelse fra Kvalfjord- Pollen bygdelag brev av 21.6-19.


– Nå er vi lei. Situasjonen i Kvalfjord, Pollen og Rognsund er uholdbar

Politikerne har i fellesskap gått inn for å gjøre sitt for å bedre forholde for folk i Kvalfjord, Pollen og Rognsund. Nå krever de at Finnmark fylkeskommune følger opp.

 

Formannskapet viser til henvendelse fra Kvalfjord og Pollen bygdelag. I Kvalfjordområdet bor det ca. 50 personer med stort og smått. I tillegg er det « hyttefolk» og pendlere som jobber hos oppdrettsselskapet, NRS.

Formannskapet viser til behandling av 18/1819-3 som vedlegges i sin helhet.

Kort referert støttet Formannskapet kravet om at det skulle bygges en kombibåtkai i Kvalfjord ihht fylkestingets vedtak.

Formannskapet ba i høringsuttalelsen om bekreftelse fra fylkestinget på at regulariteten tilknyttet anløp av Pollen, Bia og Nordmannsnes ikke ble svekket som følge av fartøybytte og at Hakstabben av praktiske årsaker måtte videreføres som fast anløpssted på signal.

Tilbringerrute

Formannskapet var også tydelig på at det ble etablert tilbringerute til og fra Kvalfjord og Pollen, Bia og Nordmannsnes i forbindelse med 4 ukentlige anløp av Altafjordexpressen.

Alta kommune har vært i ny dialog med Finnmark fylkeskommune og fremmet behovene for båtanløp til Kvalfjordområdene.

– Flytt flytekaia tilbake

Det er tatt opp at flytekaia i Kvalfjord bør flyttes tilbake til Pollen der den var før for å bedre forholdene i Pollen. Når det gjelder godstransport påpeker formannskapet at det så lenge den ordinære persontransporten løses av båt typer som Nordic sky som ikke har anledning å ta med gods, må fylkeskommunen finne løsning for å ivareta godsbefraktning. Videre har formannskapet påpekt at lossemuligheter må vektlegges og løses i Kvalfjord, uavhengig av kailøsning.

Øysamfunnet – ikke en salderingspost

Øysamfunnet skal ikke være en salderingspost ved bytte av båt som i for eksempel chartertrafikk. Ved bytting må dagens båttype opprettholdes både med tanke på transport av folk, gods med mer.

Når det gjelder tilbringerrute på signal fra til pollen Nordmannsnes og Bia på fredager og søndager er dette tatt opp med Finnmark fylkeskommune.

Ønsker en servicedag

Formannskapet har også vist til behovet i Kvalfjordområdene om å få en ordning med servicedag, båtanløp en gang per måned slik at servicepersonell har mulighet å komme ut på morgenen fra Storekorsnes, utføre jobboppdrag og returnere etter utført oppdrag.

Alta kommune har tatt opp fergeprisene med fylkeskommunen tidligere og bedt om at dette sees på pånytt, ordning med at barn reiser gratis er spilt inn som et tiltak.

Parkering ved Alta Havn, Alta kommune har i tidligere samtaler informert om at vi vil etablere en parkeringskortavtale, denne følges opp av administrasjonen. Ordningen ønskes iverksatt høsten 2019.

Regulering Biaveien

Reguleringsplan for Biaveien ble prioritert og vedtatt av kommunestyret i 2017.Det foreligger ingen vedtak på kommunal veiutbygging i Bia.

Når det gjelder grendehuset i Kvalfjord oppfordrer formannskapet bygdelaget å søke på nærmiljøtilskudd for vedlikehold og restituering av bygg. Formannskapet vil avslutningsvis vise til at feil i beregninger av eiendomsskatt er tatt opp med eiendomskattenemda da dette ble kjent og at dette rettes opp.

Formannskapet vil avslutningsvis vise til at parkeringsplassen på Storekorsnes nå er utbedret og i bruk.

Alta formannskap