Skolestrukturdebatten:

– Savner at politikerne løfter blikket

Midtbakken grendelag og Komsa skoles FAU savner at politikerne løfter blikket. – Thomasbakken grendelag pynter på sannheten, skriver de.

SKOLENE OM KOMSA LEGGES NED 

kommentar

Debatten om lokalisering av den tiltenkte storskolen raser. Alle nærmiljø ønsker å redde sin skole, men det ligger nå i kortene at Komsa blir jevnet med jorden.

Vi savner at politikerne evner å løfte blikket i en fastlåst debatt, og se på hele skolestrukturen i Alta under ett. Ser vi på vestsiden så har vi Gakori, Bossekop og Øvre Alta skole, mens vi i Sentrum har Komsa skole. Man bør kunne forvente at politikerne har reflektert over dette. Poenget her er at man holder på å legge ned den eneste reelle sentrumsskolen, slik at barna der står uten nærskole, mens barna på vestsiden - de har andre alternativer hvis man tilrettelegger for det.

Ønsker Altas politikere å anlegge en skolesørken og tømme sentrum for barn?

Thomasbakken grendelag skriver i sitt innlegg at nye boliger på Komsa vil ligge innenfor 2 km fra Bossekop skole. Dette er i beste fall å pynte på sannheten. Det store området som åpnes langs E6 mot Komsa ligger over 2 km unna, og mange eksisterende boligfelt vil få enda lengre. Tilsiget av barn er i siste kommunale rapport fra 2017 beskrevet størst innenfor Komsa skolekrets.

Altaposten opererer med tallene 1365 planlagte boliger på Komsa og 458 boliger i Bossekop skolekrets. Vi vet ikke hvor de som hevder annet henter sine tall fra. Mulig tenker man på det eventuelle feltet på Skoddevarre, men her kommer vi igjen tilbake til helhetlig skolestruktur - hvis det noen gang bygges på Skoddevarre, så vil disse barna ha kortere vei både til Gakori skole og Øvre Alta skole, enn til en eventuell storskole i Bossekop.

Barna på Thomasbakken har, som det påpekes av grendelaget, lang vei til Komsa. Men – de har under 2km til Gakori skole.

Vi mener, at hvis man på død og liv skal legge ned skoler, så kan man ved å justere skolekretser og tilpasse skolebygg korte ned avstander som fremtvinger transport med bil eller buss. Samtidig kan man redusere størrelsen på den omdiskuterte storskolen noe og ikke bygge en skolestruktur med en rekke «småskoler» og én koloss.

Vi ønsker videre å problematisere utsagnet at «ny skole på Komsa vil få konsekvenser for folkehelsen». Der vil vi gjerne minne om at veien fra Bossekop til Komsa er ca like lang som veien fra Komsa til Bossekop. Når barna i ytterkanten av Bossekop i tillegg kan ha andre alternative nærskoler, samt at det finnes bred enighet om at området rundt Komsa gir barna større muligheter til fysisk utfoldelse, så synes vi slike utsagn er urimelige.

Tenker man at barnefamilier heller skal kjøre barna ut av sentrum på skole, for så å kjøre tilbake på jobb? Her vil de nevnte negative effektene på helse, miljø og trafikale forhold bli enda større.

Vi vil avslutningsvis også tilbakevise faktafeil i Thomasbakkens innlegg. I innlegget påstås det at samiskklassen er foreslått nedlagt. Dette stemmer ikke. Faktisk er det potensiale for kraftig økning av elevtall ser man på størrelsen på de kommende kull fra samisk barnehage, samt det faktum at det åpnes ny kommunal samisk barnehage i sentrum.

Vi legger her ved et oversiktsbilde av dagens skoler (bilde 1 - radius 1,5 og 2 km) - et bilde vi mener illustrerer en reell og ønskelig nærskolestruktur.

Bilde 2 er ment å illustrere avstanden mellom de to alternativene for barna på Midtbakken og sentrum hvis Komsa legges ned - altså gapet mellom Elvebakken og Bossekop skole.


DAGENS SKOLER I ALTA 

 

SKOLENE OM KOMSA LEGGES NED 

SKOLENE I ALTA OM ARONNES LEGGES NED 

Oversiktsbildene av dagens skoler (bilde 1 - radius 1,5 og 2 km) - samt hvordan det blir seende ut når Komsa nedlegges (bilde2). Ser man bort fra Aronnes, som ligger avskåret av Sandfallet (og som mulig slukes av storskole?), så kommer poenget enda tydeligere frem der Bossekop og Gakori nærmest er naboskoler med stor grad av overlapp i naturlig skolekrets, mens fraværet av sentrumsskole er påfallende.

*1 Komsa terrasse, Åslia, hele Sandfallet.

*2 kommunal utredningsrapport sept. 2017 (?)

*3 Altapostens leder onsdag v/Jarle Mjøen, tall hentet fra kommunens bolignotat - For tankeeksperimentets skyld kan vi si at hver boenhet gir 0,2 elev fra 1. til 7. trinn de neste 10 til 20 årene. Det betyr 270 nye elever som naturlig vil sogne til en skole lokalisert til Komsa.