Sametingets flertall med NSR, AP og SP i spissen, har startet en heksejakt på sine medsamer. De vil granske om hver og en av oss har løyet oss inn i valgmanntallet. I tillegg vil de også tillate at dette skal knyttes til alder, bosted hvilken politisk tilhørighet vi har, og hva vi mener i viktige samepolitiske tema. Nordkalottfolket kommer aldri til å akseptere denne skampåføringen av oss samer.

Gjennom en merknad, som ikke er lagt frem i forsvarlig tid og ikke konsekvensvurdet, presset et flertall av SNR, SP og AP igjennom om at vi vi samer skal granskes. Vi har ikke vedtatt i sametinget at dette er greit. Hele saken er basert på NRK Sapmis reportasje om to personer som står i valgmanntallet, men som sa de ikke oppfatter seg som same.

Sametingets plenumsleder har videre inngått avtale med Telemarksforskning, hvor de går mye lengre. Telemarksforskning kan koble granskningen mot alder, bosted, arbeidsstatus, politisk tilhørighet og synspunkt i spesifikke samepolitiske tema. Dette er tema som er ren politikk, hvor man knytter samers identitet opp mot hva de mener i ulike politiske saker. For å få opp svarprosenten, har man avtalt at Sametinget sender ut undersøkelsen. Vi vet alle at det da er vanskeligere å la være å svare – det kommer tross alt fra «øvrigheta».

Alle samer er mistenkt av Sametinget

Sametinget vil altså gjøre en gransking hvor alle 23 500 samer i valgmanntallet, som allerede har bekreftet sin samiske identitet, mistenkeliggjøres. «Er du helt sikker på at du er samisk?» Hvordan skal man spørre om folk oppfatter seg som samisk? Og hvor mange prosent samisk skal man oppfatte seg som, for at det er samisk nok for NSR, SP og AP?

Hver og en av oss som har skrevet oss inn i valgmanntallet, har signert og dokumentert to elementer: 1) at vi selv snakker, eller har samiskspråklige foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre. Dette kalles det objektive kravet; man skal ha samisk slekt.

2) at vi oppfatter oss som samer. Det kalles for det subjektive kravet: i internasjonale konvensjoner kalles dette for selv-identifisering. Man skal selv identifisere seg. Legg merke til at denne oppfattelsen kan endre seg over tid. Ens egen oppfattelse og identitet av seg selv, kan ingen andre dømme over.

Vi vet at mange samiske miljøer er små. Med denne type granskning, vil man drive full forskning på hvor man står politisk i forhold til tema som gruvedrift, reindrift, vindmøller og annet. Dette kan kobles opp mot om man er arbeidsufør, jobber i det offentlige, er sykepleier eller annet.

Samer har over generasjoner blitt utsatt for en stigmatisering og det har vært mye tabu og skam forbundet med mange sider av vår samiskhet. Med denne type forskning, ser vi at denne skampåføringen fortsetter. Vi er alle mistenkt, etter endelig å ha tatt steget å skrive oss inn i valgmanntallet. Og for å underbygge sine påstander, skal de koble mistenksomheten opp mot vårt politiske ståsted, arbeidsstatus og hva vi mener i samepolitiske saker.

Jeg er født same, og har vært same hele livet. Men etter den skampåføringen vi er blitt utsatt for over mange år med NSRs radikale politikk, vet jeg ikke om jeg oppfatter meg som same. Jeg er i aller fall ikke den type same som flertallet prøver å presse meg til å være.

Valgmanntallet er for å stemme til sametingsvalg

Vi har skrevet oss inn i Sametingets valgmanntall for å stemme til Sametingets valg. Det er en demokratisk rett vi har, vi som samer. Vi har aldri skrevet under for å bli brukt som forskningsobjekter, og i aller fall ikke knyttet opp mot hva vi stemmer, hva vi jobber med, og hva vi mener om politiske saker. Det synes som overvåkning. Ikke nødvendigvis på personlig nivå, men på region- og kollektivt nivå. Vi trodde den tiden var over.

Derfor har Nordkalottfolkets sametingsgruppe gått til Tingretten: vi mener Sametinget bryter loven, når de åpner for ren forskning på valgmanntallet, uten at saken har vært vedtatt i Sametingets plenum. Og ikke minst, Sametnget bryter med alle våre interne saksbehandlingsregler – det har aldri før vært tillat å bruke valgmanntallet til omfattende forskning. Det krevet plenumsbehandling. Sametinget har i sitt første tilsvar sagt vi som organisasjon knapt nok finnes. Det forteller oss det meste.

Vi kan om ett år sitte med kunnskap om kysten, om regioner, hvor man kan finne ut hvor mange prosent av de uføre samene som er for eller mot reindrift, for eller mot gruvedrift.

Vi kan ikke la Sametinget fortsette den stigmatiseringen og mistenkeliggjøringen som staten startet. Det skaper splittelse. Blir denne granskingen gjennomført, oppfordrer vi våre medsamer til ikke å svare. Ikke bidra til vår stigmatisering av oss selv. Det er nok nå.

Samtidig behandler vi disse ukene Sannhet og forsoning på Sametinget. Det synes som den viktigste forsoningen burde komme innad i det samiske samfunnet. For eksempel med at NSR, SP og AP anerkjenner alle samer som gode nok.

Toril Bakken Kåven

Parlamentarisk leder

Nordkalottfolket på Sametinget.