Det går samiske elever på skoler over hele landet. I 2020 var det drøyt 2.500 elever som valgte samisk som første- eller andrespråk i grunnskolen ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Norske myndigheter jobber nå med å utarbeide en ny opplæringslov som etter planen skal trå i kraft fra skolestart i 2024. Det handler om å bli enige om hvilke rettigheter og plikter som skal gjelde   for opplæring og skolegang i Norge.

Sametinget har brutt samtalene sine med regjeringen om ny opplæringslov på grunn av manglende gjennomslag for samiske elevers rettigheter. Det er dessverre et tegn på at det nye lovverket som Kunnskapsdepartementet jobber med kan ende opp med å svekke, i stedet for å styrke, det samiske språk og samiske barns rettigheter.

Fornorskingen er ikke tilbakelagt

Samtidig venter vi på Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som skal granske fornorskningpolitikk og urett overfor samer, kvener og skogfinner. Den legges frem i juni, men utvalgets leder Dagfinn Høybråten har allerede vært ute og sagt at fornorskningen fortsatt pågår, og at kommisjonen vil komme med forslag til hvilke radikale tiltak som må på plass for å bidra til forsoning.

Barnekonvensjonens artikkel 30 er tydelig på at alle barn av urfolk eller minoriteter har rett til å snakke sitt eget språk, ha sin egen kultur og sin egen tro. Norske myndigheter har derfor et særlig ansvar for å ivareta hensynet til samene.

  Redd Barna er svært bekymret for at samiske barn ikke får oppfylt sine rettigheter, og forventer at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) styrker rettighetene til samiske elever i den nye opplæringsloven. Samisk språkopplæring i barnehager og skoler, er svært viktig for at samiske barn og ungdom skal kunne ta vare på sin identitet, sitt språk og sin kultur, og kunne delta aktivt i opplæringen og få oppfylt god kvalitet i opplæringen.

Rettighetene må styrkes

Vi mener det må komme på plass en individuell rett til opplæring i og på samisk som ikke begrenses av geografi eller antall elever på skolen som ønsker slik opplæring. Dette er viktig for å ivareta ikke-diskrimineringsprinsippet i FNs barnekonvensjon. Derfor må retten gjelde både i og utenfor samiske områder.

Fjernundervisningen til samiske elever må styrkes, og vi mener at det må lovfestes at elevene får møte jevnlig på språksamlinger. Redd Barna mener også at elever som har tilknytning til to samiske språk må få rett til undervisning i to samiske språk.

En forutsetning for å lykkes med å styrke rettighetene til samiske elever, er at det også lovfestes rett til samiske læremidler, det vil si alle lærebøker og digitale læringsressurser som er utviklet for bruk i opplæringen.

Samiske barn trenger en sterk opplæringslov som styrker deres rett til god opplæring i og på samisk, og som motvirker fortsatt fornorsking og systematisk diskriminering i det norske samfunnet.

Risten Birje Steinfjell

Seniorrådgiver for samiske

barns rettigheter, Redd Barna

Thale Skybak

Leder for nasjonal

politikk Redd Barna