Alta Arbeiderparti skal være garantisten for gjennomføring av den skolestrukturen som kommunestyret vedtok våren 2023. Et historisk vedtak, der vår ordfører ledet et tverrpolitisk arbeid som fikk bred enighet. For Alta arbeiderparti har det vært viktig å lande saken, slik at vi fremover kan fokusere på det viktigste av alt, kvalitet og innhold i skolen- og laget rundt eleven.

Skolen er den viktigste arenaen i barn og unges liv utenfor hjemmet. Som 6-åringer går vi inn skoleporten for første gang, og de fleste går ut igjen etter tretten år –godt rusta for å møte livet på en god måte. I løpet av skoleårene er det mye som skal mestres både sosialt og faglig. Og det er mange faktorer som er med på å bestemme hvordan barn og unge opplever skolehverdagen. Familiens omsorgssituasjon og økonomi, barnets fysiske og psykiske helse, opplevelsen av inkludering og tilhørighet, det generelle skolemiljøet og kompetansen til de voksne i skolen, er alle faktorer som påvirker hverdagen og framtiden til barn og unge.

Oppvekstreformen og den nye barnevernloven har gitt kommunene et større ansvar for barnet, både faglig, sosialt og økonomisk. Alle barn og ungdommer i Alta er våre barn. Sentralt i reformen er også at kommunene skal forebygge heller enn å reparere. Barna kommer inn skoleporten med livet sitt i sekken. For noen barn blir sekken så overveldende, at det overskygger undervisningen og det som skjer i klasserommet. Dette forutsetter at vi møter barna med bred kompetanse og tidlig innsats.

Innholdet og kvaliteten i skolen handler mye om de som møter elevene når de starter på sin skolegang. De siste årene er det avdekket store utfordringer i lærernes hverdag, der vi som samfunn har lagt altfor mange oppgaver på dem alene. Rekruttering til lærerutdanning går for sakte og altfor mange lærerutdannede går over til andre yrker. Vi må beholde lærerne i skolen. Derfor mener vi i Alta arbeiderparti at vi nå må jobbe med «laget rundt eleven». Vi trenger å styrke graden av tverrfaglig personell i skolen, slik at lærerne får mer tid til å planlegge og gjennomføre undervisning. Miljøterapeuter, helsesykepleiere og annen kompetanse i skolen bør fungere som en støtte til lærerne og blant annet jobbe dedikert med enkeltelever og det psykososiale skolemiljøet.

Å «styrke laget rundt eleven» kan ikke bare være et slagord i valgkamp. Det krever at vi som politikere følger opp planer og det gode arbeidet som gjøres rundt «se meg tidlig» i Alta kommune. Det krever handling de neste fire årene!

Anita Håkegård Pedersen, 3. kandidat, Alta AP

Anita Kivijervi, 5. kandidat Alta AP