Alta kommune skal i februar 2021 vedta kommuneplanens arealdel. Planutvalget skal behandle denne torsdag 17. desember og deretter behandles den i kommunestyret i februar. Planutvalgets møte den 17. desember er et innstillingsmøte, her legges føringene for partienes standpunkt i saken før sluttbehandlingen. Rødt møter ikke i planutvalget, derfor vil vi nå henstille til partiene å ta inn bestemmelsen om null utslipp fra oppdrettsanleggene. Denne bestemmelsen var inne ved 1. gangs behandlingen vinter 2019.

Arealplanen sa følgende om områder avsatt til akvakultur i punkt 6.2.1 d s: «For nye lokaliteter eller vesentlige endringer på eksisterende lokaliteter skal det ikke forekomme utslipp av organiske partikler til resipienten.»  Vesentlige endringer ble definert som endringer av gitte tillatelser , f.eks. volumøkning. Kravet gjelder hele virksomheten, ikke bare det som er endret.

Dette resulterte i at fylkeskommunen la ned innsigelse til bestemmelsen. Det var stort engasjement både for og mot bestemmelsen. Når kommuneplanen var oppe til ny behandling vinteren 2020, fremmet posisjonspartiene at denne bestemmelsen skulle fjernes. Rødt (møtte som vara) og Venstre stemte mot at bestemmelsen skulle tas ut, alle andre stemte for.

Rødt kan ikke se at posisjonen har kommet med noen annen forklaring enn innsigelsene fra fylkesmannen. Etter Rødt sin mening er dette et svik mot Altaelva og laksestammen. At Alta kommune ønsker volumøkning og økning av sjøbaserte anlegg fremstår merkelig i en tid hvor utviklingen skyter fart når det gjelder landbaserte anlegg.

Det er sikkert flere årsaker til at anleggene blir landbaserte og en av årsakene kan være at det har vært mange hendelser og stort fokus knyttet til rømning og forurensning fra anleggene. I tillegg etterspør kundene mer bærekraftig matproduksjon.

Dersom kommunen vedtar nullutslipp i kommuneplanen til tross for innsigelsene fra fylkeskommunen, er det ganske sikkert at saken vil havne i departementet til avgjørelse. Etter hva Rødt har erfart, er det mange kommuner og naturverninteresser som har sett frem til at Alta kommune skulle gå foran og få løftet en sak til departementet, hvor det til sist handler om hvem som er myndighet i kommunen.

Her vil vi få belyst hvorvidt kommunen har rett til å stille miljømessige krav til oppdrettsnæringen med hjemmel i  plan- og bygningsloven. Rødt mener at det har vi, og kommer til å fremme dette i kommunestyret i februar hvis ikke posisjonspartiene tar inn bestemmelse 6.2.1 d i arealplanen 17. desember.

Siss Mari  Solli og Britt Søvik

Kommunestyrerepresentanter Rødt