Samer er ikke Norges urfolk. Ordet UR kommer av tysk, tidligere norrønt, og betyr DET FØRSTE, DET OPPRINNELIGE. Samer er ikke det første, eller det opprinnelige folk i Norge. Under siste istid, for om lag ti tusen år siden, var det ingen bosetning i Norge. Da isen smeltet og trakk seg tilbake, kom den første landstripe til syne langs kysten vår. Det var hit de første nordmenn kom. De kom sjøveien, og sjøen har i uminnelige tider vært ferdselsåre nr. 1.

Samer er innvandrere i Norge. Samisk er et finsk-ugrisk språk som tilhører den uralske språkgruppe. Samisk tilhører ikke den samme språkgruppe som det norske. Norsk språk er tidligere norrønt, og tilhører den indo-europeiske språkgruppe. Norsk språk er i samme språkgruppe som islandsk, svensk, dansk, nederlandsk, tysk, fransk, engelsk, spansk, italiensk, portugisisk osv.

På 1800-tallet ble samene definert som et fremmed folkeslag. (Ref. Regjeringens hjemmeside.)

At samer har fått en status som «urfolk» i Norge, er et resultat av en politisk prosess. Svenske, finske og russiske myndigheter definerer ikke samer i deres land som deres lands «urfolk».

Nå står sametingspresident Aili Keskitalo på talerstolen i FN, og fremtrer som representant for Norges urfolk, og dette betales av norske skattebetalere. Samer bør ikke ta av norske skattebetaleres midler for å reise til en urfolkskonferanse og opptre som Norges urfolk. Aili Keskitalo er ikke representant for et urfolk, og har ingen ting på talerstolen i FN å gjøre. Vi har andre, og langt viktigere ting å bruke våre skattepenger på.

Aili Keskitalo representerer Norske Samers Riksforbund (NSR), et forbund som ikke har mer enn 600 medlemmer. NSR fremstår i media med at «de taler samefolkets sak». Det har de ingen legitimitet for å kunne hevde. NSR står for en ekstrem samepolitisk linje, hvor opprettelsen av Sapmi, til norsk oversatt Sameland, er fremtredende i deres politiske tanke, men likevel skjult for offentligheten. Sapmi eller Sameland utgjør 40 % av Norges landareal. Hvordan kan norske myndigheter forsvare at det i lovs form er vedtatt at det skal foregå drøftinger med samiske organisasjoner, drøftinger som er unntatt fra offentligheten? Hvordan kan norsk presse godta dette? Har ikke norsk presse og norske borgere rett til innsyn? Det angår 40 % av norsk territorium.

Etter opprettelsen av Sametinget, har vi sett stadig større forskjellsbehandling av norske borgere. De som er «av samisk ætt» får særskilte stipend som andre nordmenn ikke får. Samer, i samiske virkeområder, får tildelt større fiskekvoter enn andre nordmenn. Finnmarksloven diskriminerer nordmenn som ikke har «samiske aner» fremfor de som har det.

Sametinget må legges ned. Samer i Norge er nordmenn på lik linje med alle andre nordmenn. Samer har like rettigheter som andre nordmenn til å kunne delta i det politiske liv gjennom kommunestyrer, fylkesting og storting.

Norge som skal være et foregangsland mot etnisk diskriminering, hvor demokrati, likhet og brorskap, har stått sentralt, er blitt et land hvor nordmenn nå opplever å bli diskriminert av egne myndigheter. Det skapes etniske konflikter som følge av ILO-169 og opprettelsen av sametinget. Det er en etnisk betingelse for å kunne delta i sametingets valgmanntall. En må være «av samisk ætt». Ektefeller, og barn som er adopterte, blir utestengt og får ikke delta. Hvordan er dette mulig å akseptere av norske myndigheter? Hvordan er det mulig å akseptere sett i lys av FNs konvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering?

Nå bør norske myndigheter ta et oppgjør og et samfunnsansvar. ILO-169, må sies opp. Sametinget må legges ned. Vi har et ansvar for å stoppe etnisk diskriminering. Vi har et ansvar for å arbeide for likeverd og brorskap, og like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Ingrid Nordmark, adjunkt med tilleggsutdanning