Vi synes det er forbilledlig at hele landet innlemmes når det skal satses på kriminalitetsbekjempelse.

Lokalisering av et A-krimsenter i Alta og Finnmark er et sterkt signal om at hele landet tas i bruk – og vi tror et utsiktstårn i nord kan gi god effekt, både på grunn av nærheten til fiskeriene og den geopolitiske rollen Finnmark har i kraft av sin plassering.

Erna Solberg gjorde klokt i å peke på Alta, selv om det nok utløste en viss forundring i godt vante Tromsø.

Det er uante muligheter i nord, enten det er fiskeri, havbruk, gruvedrift, energi og turisme. Det krever en nasjonal satsing på et litt annet nivå enn i dag, men potensialet for aktivitet og verdiskaping gir også behov for kontrollmekanismer.

Alta har nemlig gjennom de siste årene bygget opp betydelig kompetanse på etterforskning av kriminalsaker. Det er en kapasitet som vil bety mye for Troms og Finnmark A-krimsenter i fortsettelsen.

Forebygging, kontroll og opprydding i arbeidskriminalitet har vist seg å være helt nødvendig landet rundt. Regionen har en omfangsrik fiskerinæring som har og har hatt sine utfordringer, men her finnes også en hel del bransjer som må og bør kikkes i kortene.

Vi må alle være opptatt av å skape et transparent samfunn der spillereglene overholdes og bidragene til fellesskapet gjennom skatt og avgifter tas på fullt alvor.

Etter ett års virke er A-krimsenteret i Bossekop i gang for fullt, et tverretatlig satsing vi har stor tro på. Når Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV går sammen, vil det være mulig å se det store bildet. Spesielt når det også vil være naturlig å koble på andre etater hvis behovet skulle tilsi det.

Anført av leder Magnus Nilsen kan det se ut som det første året har vært en suksess.  Et nytt politihus i Alta er på trappene og vil være en perfekt anledning til å samordne kreftene og styrke det faglige miljøet. Like viktig er det naturligvis med et godt og bredt miljø i hele regionen, blant annet en sterk filial i Tromsø.

Det er lange avstander i regionen, men vi må ta inn over oss at kriminaliteten har flyttet på seg inn i en grenseløs digital verden. Det er mørke krefter i Cyberspace, kompliserte nettverk og alvorlig kriminalitet. Det er her myndighetene må sette inn mye av kreftene for å være «på» i framtiden.

Det gjelder også i arbeidslivet. De seriøse aktørene fortjener at råtne epler i kurven sorteres vekk.