Prosjektgruppa som har vurdert lokaliseringen av barnehus i Finnmark mener Alta er et naturlig valg, først og fremst av hensyn til barna og deres familier.

Vi håper politimesteren og Finnmark politidistrikt deler denne oppfatningen når de skal ta en endelig avgjørelse etter høringsrunden.

Med så lange avstander bør det være to tilbud i Finnmark, i Alta og Kirkenes. Det betyr i klartekst at dagens underavdeling av barnehuset i Tromsø viderefører sin aktivitet i Sør-Varanger.

Det er etter vår mening et fornuftig utgangspunkt. Vi registrer at det er skuffelse over at Alta er valgt og at dette er i strid med det opprinnelige mandatet for prosjektgruppas anbefaling, men vi håper at dette ikke handler om arbeidsplasser og den velkjente visa om at Alta tar alt.  At Alta ikke tilhører et samisk kjerneområde er gammelt tankegods

Det aller, aller viktigste er at barn og foreldre skånes for lange og krevende reiser i forbindelse med behandling, forebygging og oppfølging. Da kan det ikke være noen god ide å gi flest mulig barn lange reiser.

Da må man vekte hvor mange barn det dreier seg om, fasiliteter og ikke minst fagmiljø og kompetanse. Vi tror det er enighet om at Alta har de beste forutsetningene, så kan et tett samarbeid med eksempelvis SANKS og andre samiske fagmiljø være en styrke.

Prosjektgruppen er krystallklar på at Alta best kan oppfylle alle de formelle kravene som stilles til et barnehus, i tillegg til at Alta er den kommunen som har størst samisk befolkning i Finnmark. Å etablere et barnehus i en kommune som ikke har domstol vil være en tabbe. Rettssikkerhet er nemlig fundamentalt viktig.

Det er klargjort at det er et fullverdig barnehustilbud som skal etableres, men alle er enige i at det skal være fokus på samisk språk og kompetanse.

Førsteamanuensis i pedagogikk, Evelyn Eriksen ved UIT, har engasjert seg sterkt i saken. Hun påpekte i en kronikk for en tid tilbake, at tilbudet skal være for alle barn, enten det er samiske, kvenske, norske eller andre språk det er snakk om.  Poenget er at barn/sårbare voksne  som mistenkes utsatt for vold eller seksuelle overgrep, har rett til bistand fra barnehuset.

Når det gjelder behov og reiseavstand kunne Eriksen også presentere statistikk fra årsrapportene, som bør være relevant for barnas ve og vel. De tre kommunene med flest saker er naturlig nok Alta, Sør-Varanger og Hammerfest.

Eriksen siterer også politimesteren når det gjelder faren for lange avstander, som var Ellen Kathrine Hættas hovedargument da hun skrev kronikk om dette våren 2022: «Ingen med forstanden i behold ville foreslå å frakte barna fra Trondheim til Kristiansand for å bli avhørt i et barnehus. Slik er situasjonen for finnmarksbarna, satt i et sørnorsk perspektiv».

Det mener vi er en treffsikker betraktning, på barnas premisser.