Det er ille nok at tilbudet ved Klinikk Alta på tvers av politiske signaler strippes for kirurgisk kapasitet, men selve prosessen er i ferd med å skape direkte mistro til de som forvalter ansvaret for helseforetaket.

At Finnmarkssykehuset har fått mandat til å rette opp årevis med manglende økonomisk styring – og investeringer som blir vanskelig å forsvare, betyr ikke at det er utdelt blankofullmakt til å overkjøre folk.

Det inkluderer fagmiljøer, pasienter, pårørende, ansatte og lokalsamfunn som føler på utrygghet i møtet med en prosess som virker frakoblet reell dialog og empati.  Behandlingene av kirurgene som har gjort en fantastisk jobb i Alta gjennom snart to tiår, er på grensen til uverdig, inkludert styremedlem Thorleif Enge, som etter vår mening har stilt betimelige spørsmål i møtet.

Når et ambulerende tilbud, som har fungert utmerket i så lang tid, nærmest fjernes over natta, skapes det frykt for at det samme kan skje med andre etablerte tjenester. Både tjenester som har blitt til gjennom Altamodellen og tilbud som har blitt kjempet gjennom  i forbindelse med etableringen av Klinikk Alta.

Etter vår mening skjer dette uten at Hurdalsplattformen og stortingsvedtak respekteres – og det skjer uten at landets helsepolitiske ledelse bryr seg. Tillitsbristen blir ikke mindre av at vedtaket om kutt av av dagkirurgien i Alta iverksettes mens pasientlister annulleres –  og lenge før  risiko- og sårbarhetsanalysen behandles på styremøtet 27. februar.

I tillegg til en ROS-analyser, mener vi det hadde vært på sin plass med en bred høringsrunde, kanskje spesielt i lys av at Helse nords demokratiske øvelse aldri ble noe av. Forslaget fra arbeidsgruppe 1 ble i stedet adoptert av styret i Finnmarkssykehuset og vedtatt i ekspressfart før jul.

Vi sliter med å se at dette er måten et regionalt helseforetak ønsker å framstå på. Med oss i bagasjen har vi at Altaposten tidligere har intervjuet systemkritiske styremedlemmer som har blitt fjernet uten begrunnelser. Det samme skjedde med Altas representant Sveinung Eikeland for kort tid siden.

Videre har altså brorparten av meget relevante rapporter om et mulig senter for dagkirurgi blitt unntatt offentlighet. Uten at det i ettertid er mulig å forstå hvorfor de havnet nedsladdet i en skuff.

En liten uformell høringsrunde har det likevel blitt. Kritikken fra styret i Finnmark legeforening er ramsalt, det samme gjelder fra fysioterapeutene og Alta kommunestyre i sine høringsuttalelser.

Refleksen til styreleder Helli var å sende innspillene i retur, ettersom det ikke har igangsatt en formell høringsrunde. Det store engasjementet gjorde at styrelederen tirsdag snudde og vil sørge for at innspillene videreformidles til styremedlemmene.

Vi mener dette er motstemmer styret fortjener å ha med seg når de behandler saken. Vi synes videre at ansatte, pasienter, organisasjoner og andre relevante parter fortjener å bli hørt.

Om ikke annet, kan høringsinnspillene fungere som en protokolltilførsel til et vedtak og en prosess vi mener mangler demokratisk sinnelag.