Sentrale myndigheter må lytte til finnmarkingene og gjøre om sitt vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark. Finnmark fylke har gjennomført ei folkeavstemning om regionsammenslåing. Resultatet taler for seg selv: Høyere deltakelse enn i mange valg, og 87 % stemte NEI.

Finnmark SV/SG ber Storting og regjering vurdere lovligheten av sine egne vedtak før man gir seg til å anklage Finnmark fylkesting for lovbrudd. Staten ratifiserte uten reservasjoner den 26. mai 1989 Europarådets charter om lokalt folkestyre. Staten har følgelig forpliktet seg til å følge konvensjonens bestemmelser. Det hefter så store mangler ved stortingvedtaket om sammenslåingen av Troms og Finnmark at dette ikke kan være gyldig.

Finnmark fylkesting gjør derfor ingen lovbrudd eller utviser sivil ulydighet ved å ikke oppnevne representanter til fellesnemd. Fylkestinget har heller en plikt overfor sin befolkning å la være å gjøre dette.

Europarådets Kongress har i Resolusjon 347 (2012) uttalt seg treffende om dette. Her heter det at en viktig del av lokale myndigheters arbeid består i å ‘sikre at deres og innbyggernes interesser blir ivaretatt på en korrekt måte i forberedelsen av politikk, avgjørelser og lovgivning som angår dem’.

Finnmark fylkesting kan ikke se bort fra resultatet av folkeavstemningen og oppnevne medlemmer til fellesnemd. Stortinget må ta hensyn til befolkningen, og gjør om sitt vedtak av 8.juni 2017. Finnmark og Troms må bestå som to regioner i nord.

Fylkesstyret i Finnmark SV

Leif Birger Mækinen

Fylkesleder