Før arealplanen i Alta kommune ble lagt ut på høring plukket planutvalget ut bestemmelsen som skulle sørge for mindre utslipp fra oppdrett. Alta kommune hadde gjort et omfattende arbeid med denne bestemmelsen, og administrasjonen hadde innstilt på å sette krav som ivaretok de mulighetene vi hadde i lovverket. I praksis å be om lukka anlegg.

Det var da en koalisjon av Arbeiderpartiet, Sp, Senterpartiet, Høyre og Frp fjernet hele punktet før de la planen ut på høring. Å få en bestemmelse om akvakultur inn igjen når den ikke var lagt til grunn i høring er ikke lett.

Mitt parti hadde jobbet i fire år med å tilrettelegge for en best mulig arealplan, men etter valget var alt snudd på hodet fordi det var kommet et nytt flertall. I denne situasjonen følte jeg en plikt for å informere om hvilken utvikling som var skjedd i saken. Jeg sendte alt det jeg hadde over til altaposten. Dette var i vinter og saken druknet i stoff om tomter i Tverrelvdalen.

Når det ikke kom noe mer i lokalavisa hadde jeg selv et ansvar for å få det ut. Så rakk ikke motet lenger. For den kampen som har vært gjort for fjorden og Altaelva har vært basert på å få fram fakta og informasjon, å vise til sårbarheten for laksen knyttet til lus og rømninger og å bruke de mulighetene lovverket gir oss. Man ble motarbeidet fra steder man hadde ventet bedre fra, som fiskeridirektoratet som ikke anerkjenner kommunens rett til å bruke arealplanen og klarte å få inn en innsigelse på uriktig grunnlag.

Dette var oppdrettsformuleringa i arealplanen:

d. For nye lokaliteter eller vesentlige endringer på eksisterende lokaliteter skal det ikke forekomme utslipp av organiske partikler til resipienten.

Til punkt d) definisjon av vesentlige endringer: Med vesentlige endringer menes endringer av gitte tillatelser, f.eks volumøkning eller andre endringer som gir økte utslipp. Kravet gjelder hele virksomheten på lokaliteten, ikke bare det som er endret. Som vesentlige endringer regnes ikke:

- arealendring (endret plassering av anlegg innenfor areal avsatt i

kommuneplan)

- Flytting av fôrflåte

- Etablering av landstrøm

- Endringer som ikke gir økte utslipp

I forslaget Arbeiderpartiet la fram i planutvalget 5. februar brukte de følgende begrunnelse for å stryke bestemmelsen:

"Dette går under akvakulturloven, matloven og forurensningslovens myndighetsområde."

Det er direkte usant! Kommunen har anledning til å stille miljøkrav, men kun når de lager arealplan. Når vi først har vedtatt arealplan er det riktig. Da bestemmer kommunen ingen ting. Og nå går vi mot en arealplan der kommunen igjen er maktesløs.

Årsaken til at dette skjer er at det fins en sterk lobby som jobber for at slike krav ikke skal stilles. Om Alta hadde lyktes ville vi inspirert andre. Men jeg ble virkeligs skuffet over at flertallet i Alta ga seg uten kamp. Hvis det ikke hadde vært lov å innstille på denne bestemmelsen hadde heller ikke administrasjon gjort det!

Grunnen til at jeg ble så sterkt demoralisert er at jeg vet at denne kampen skjer mange steder. Ildsjeler legger ned en formidabel innsats i å svare på høringer og engasjere seg i saker, for så å oppleve at når det kommer til stykket tør ikke lokale politikere gjøre prinsipielt viktige beslutninger når det er store næringslivsaktører involvert.

Alta kommunes innbyggere, det er min samfunnsplikt å opplyse om at vi ikke tar grep for å regulere utslipp fra oppdrett. Arealplanen ligger på Alta kommune sine nettsider og fristen går ut på onsdag.

Frode Lindal

Miljøpartiet De Grønne i Alta