Samtidig som de fleste av oss gleder oss over påskefri, er det noen som ikke gjør det. Vi vet at det er nettopp i ferier mye av familievolden skjer.

Vold og overgrep mot barn og i nære relasjoner er et stort og alvorlig samfunnsproblem. Volden og truslene har store menneskelige kostnader for de som rammes, og tar i ytterste konsekvens liv.

Regjeringen styrker nå innsatsen mot vold og overgrep med en ny plan som skal virke i fire år framover. Vi styrker statens barnehus, foreldrestøttende tiltak i kommunene, hjelpetelefonen, politiet, og innsatsen mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlesting, og internettrelaterte overgrep mot barn. Planen er laget ut fra ny kunnskap, innspillsmøter med flere organisasjoner for barn og unge, og med barn som selv har opplevd vold og overgrep.

Vi vet nok til at det må satses mer og jobbes hardere av mange av oss, også i politikken. Fortsatt er det blant annet for lite kunnskap om plikten vi har, både til å opplyse og avverge ved mistanke om vold. Både som enkeltpersoner og som samfunn kan vi bli bedre til å sørge for at vold og overgrep både oppdages og hindres.

En nylig gjort studie i regi av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, viser at sårbarhet for vold og faktorer som utdanning, økonomi og sivilstatus er tett knyttet sammen. Alvorlig vold skjer oftere blant folk med lav utdanning, og de som har dårlig råd.

Slik er også den langsiktige politikken, med å få folk i jobb og utdanning og sørge for at folk får bedre råd, også med på å bekjempe vold i nære relasjoner.

Målet må være at vi som samfunn greier hindre at flere rammes av vold og overgrep. Slik at flere kan glede seg til neste ferie.

Mona Nilsen

Familiepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet