Bonden i Finnmark er til stede i hele fylket og vi leverer kontinuerlige tjenester til det samfunnet vi er en del av. Vi er her for vår egen del der vi har vårt arbeide og produserer mat, men vi leverer i tillegg tjenester som er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Det være seg bosetting, ringvirkninger av vår produksjon på lokalt næringsliv, tilknyttede handels- og servicenæringer og tjenester i tilknytning til natur- og kulturlandskap.Resultatet av dette er sentralt for å styrke totalberedskapen og hevdelse av suverenitet i nord og på grensen mot Russland.

NATO-traktatens artikkel 3 slår fast at «for mer effektivt å nå formålene med denne traktat vil partene enkeltvis og i fellesskap ved stadig og virksom selvhjelp og gjensidig støtte opprettholde og utvikle sin individuelle og felles evne til å motstå væpnet angrep.»

Dersom vi som bønder skal være til stede i Finnmark og i våre felles samfunn, må vi ha en økonomi som sikrer at vi har noe å leve av, og at vi er i stand til å investere i landbruket i Finnmark. Dersom dette er på plass er rekrutteringen sikret og landbrukets framtid er god, og vi bønder i Finnmark kan være bidragsytere til NATO-traktatens artikkel 3.

Lise Kaldahl Skreddernes,

Leder Finnmark Bondelag