I dag markeres internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen; henger vi bak?

Frykt for atomkrig økes, og det er av god grunn; Atomvåpen er det desidert mest ødeleggende og inhumane våpenet som finnes, likevel er masseødeleggelsesvåpenet ikke forbudt.

Ni land i verden har atomvåpen. Verdens totale beholdning er på omtrent 13.000 stridshoder. Det vi ser er tydelige tegn på en mer ustabil verden, og med kriger og elendigheter internasjonalt har ført til en høyere sannsynlighet for bruk av atomvåpen.

69 av FNs medlemsland har sluttet seg til avtalen om forbud mot atomvåpen. 124 land har ikke; Norge er et av de.

Norges utenriksdepartement svar på dette er: "Norge kan ikke slutte seg til Avtalen om forbud mot kjernevåpen da det ville komme i konflikt med vårt NATO-medlemskap. Ingen NATO-land har signert eller ratifisert avtalen, ei heller noen stater med kjernevåpen. Viser for øvrig til utredning om dette spørsmålet fra 2018, som hadde bred støtte i Stortinget:  Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) - regjeringen.no."

Norge som land må være en aktiv stemme mot atomvåpen, og med det ta kraftige grep. Atomvåpen er forbudt etter folkeretten, og er godt forbundet med terror og makt. Vi klarer ikke bli kvitt dem slik det er i dag. Norge har en demokratisk og viktig internasjonal rolle for å bidra gjennom å signere forbudet mot atomvåpen.

Norge både kan og bør kombinere medlemskap i NATO med å være en aktiv pådriver for en atomvåpenfri verden. NATO har ikke atomvåpen, men tre av NATOs medlemsland har det. Norge møtte også advarsler fra NATO under forhandlinger mot klasevåpen, men det endte med at over 20 NATO-land gikk med.

Lokalsamfunn og byer må nå ta tak. ICAN Cities Appeal er et globalt opprop der akkurat oss i lille Alta kan vise støtte til FNs forbud mot atomvåpen. Når staten somler, så må vi si ifra.

Alta kommune må ta et klart standpunkt mot de verste masseødeleggelsesvåpenet i verden. Gang på gang er lokalpolitikere i avisen for sikkerhetstiltak i Finnmark, med press på russergrensen. Nå må vi ha aktive grep; Alta kommune på ta et standpunkt, og vi bør og må skrive under ICAN Cities Appeal

Ariana Olsen

Leder av Alta AUF