Høringsuttalelse, nedleggelse av dagkirurgi i Alta.

Hovedargumentet fra direktøren for Finnmarkssykehuset for å legge ned det dagkirurgiske tilbudet i Alta er at det gjøres for mange og unødvendige skulderoperasjoner i Alta.

Fysioterapeutene og ortopedene har over mange år hatt ett tett samarbeid om denne pasientgruppen.

Konservativ behandling har i henhold til retningslinjene alltid vært førstevalget ved behandling av skulderlidelser.

Kunnskapsbasert praksis der både forskning, erfaring, brukerkunnskap og kontekstuelle faktorer tas med i vurderingene er viktig for å kunne tilby pasientene best mulig behandling.

Det er dokumentert klare forskjeller i forekomst av muskel og skjelettsykdommer mellom ulike yrker, med høyest forekomst innen bygg- og anleggsbransjen, der Alta er spesielt høyt representert.

I tillegg spiller også sosioøkonomiske faktorer en viktig rolle i utviklingen av muskel og skjelettlidelser.

Fysioterapeutene i Alta ber derfor om at styret ikke følger anbefalingen fra direktøren, men at det gjøres en vurdering/utredning av hvordan tilbudet kan styrkes.

Dersom dette velfungerende behandlingstilbudet legges ned er faren at ventelistene øker, flere langvarige sykemeldinger og økt lekkasje til private klinikker

Fysikalsk Terapi

Manuell Terapi

Klinikk Elvebakken

Fysioterapitjenesten Alta kommune

Petter Hobberstad, Irene Furulund fysioterapeuter i Alta