Hva er det med Finnmark? skrev Dagbladet mandag 9. Mai. I sin kommentar pekte Inger Merete Hobbelstad på to hovedutfordringer: Store avstander gjør at ungdom må flytte bort fra familien for å gå på videregående skole, og mange begynner å jobbe tidlig i stedet for å gjennomføre. Fire av ti fullfører ikke videregående i løpet av fem år.

Primærnæringene og særlig fisk er viktig i Finnmark, men arbeidsmarkedet i Finnmark byr på langt mer enn dette: Rundt 40 prosent jobber i offentlig forvaltning, og stadig flere arbeider med bygg og anlegg, utvinning, industri, logistikk og service. Vi vet at etterspørselen etter arbeidskraft er tilstede, men etterspørsel etter dem som kun har grunnskoleutdanning synker. Det er i Finnmark, som for hele landet, slik at kompetansekravene i alle bransjer øker i møte med teknologisk utvikling og internasjonal konkurranse. Faren for å falle utenfor arbeidslivet er dermed større for dem med som bare har grunnskole.

Kan være nøkkelen

God karriereveiledning kan være nøkkelen til å finne en plass i arbeidslivet, se lokale behov og muligheter, og avklare hvilken kompetanse man trenger for å kunne gripe disse mulighetene. Vox mener det kan bidra til at flere finnmarkinger fullfører videregående skole og er glad for at Finnmark nå får egne karrieresentere.

Vi jobber for at alle norske fylker skal etablere slike sentere. I tillegg til å tilby gratis veiledning til alle voksne over 19 år, skal senterne bidra til å styrke kompetansen blant karriererådgivere i skolen. Det er viktig at denne holder høy kvalitet for at unge skal få hjelp til å velge en videregående som passer for den enkelte og som gir muligheter i arbeidslivet.

Gratis tilbud

I midten av august åpner fylkeskommunen de to første karrieresentrene i Alta og Vadsø. Der skal det jobbe karriereveiledere som har solid kjennskap til regionens kultur, næringsliv, offentlige sektor og utdanningstilbud. En av deres oppgaver blir å kurse karriereveiledere i skolen og være et bindeledd til lokale arbeidsgivere. På denne måten kan de bidra til at flere velger en videregående opplæring som passer for dem og fullfører.

I tillegg skal de to karrieresenterne tilby gratis veiledning til alle over 19 år. Tidligere har det offentlige tilbudet i Finnmark vært knyttet til Nav eller skole. Et gratis tilbud som er åpent også for folk som er i jobb er noe helt nytt i dette fylket.

Det er nylig lagt fram en offentlig utredning; Norge i Omstilling – Karriereveiledning for Individ og Samfunn. Den foreslår en stor satsning på både karrieresentrene og veiledning i skolen. Vox håper at regjeringen følger opp forslagene og vil jobbe videre for at tiltakene blir realisert. Målet et at folk i Finnmark og resten av landet skal bli bedre rustet til å møte de stadig raskere endringene i arbeidslivet.

Gina Lund

direktør i Vox,

nasjonalt fagorgan

for kompetansepolitikk