Det er viktigere enn noensinne tidligere at kommuner, fylker og staten tar det samiske på alvor. I Alta trenger vi et levende, mangfoldig samfunn, men det vil vi ikke få til uten gjennomslagskraft og et kommunestyre som velger å satse på framtidens Sápmi og den samiske kulturen.

Alta kommune står ved en kulturell korsvei, der bevaringen og satsingen på den samiske kulturen blir avgjørende for et inkluderende og mangfoldig lokalsamfunn.

Å bevare og styrke den samiske arven er ikke bare et spørsmål om kulturell berikelse, men også om å respektere og verdsette bidraget samisk kultur gir til kommunens identitet. Samisk kultur er dypt forankret i Alta historisk, og det er viktig at kommunen tar aktivt ansvar for å sikre at denne arven ikke går tapt.

Dette handler ikke bare om å opprettholde tradisjoner, men også om å skape et miljø der det samiske fellesskapet føler seg sett, hørt og verdsatt. Vi er mange samiske barn og unge i Alta som trenger å oppleve og forankre kulturen sin.

Gjennom kommunale tilbud som kulturskolen kan man tilby brede og varierte tilbud for samiske barn og unge, som både styrker det samiske fellesskapet, men også viser samisk stolthet på sitt beste.

Kommunen bør også øremerke flere midler for samiske kulturarrangementer som; festivaler, historie stunder, teater og annet som bidrar til økt kunnskap og bevissthet om samisk kultur og språk!

Gjennom en satsning på samisk kultur kan Alta kommune bli et fyrtårn for resten av Finnmark. Det avgjørende at Alta kommune forplikter seg til å ivareta og styrke den samiske kulturen.

Dette er ikke bare et spørsmål om fortiden, men en investering i en rik og mangfoldig fremtid for hele lokalsamfunnet.

Kirsten Vars

Nestleder Alta AUF