Finnmarkssykehuset spiller inn Klinikk Alta som et dagkirurgisk senter i Helse Nord. Klinikksjef og avdelingsleder ved Klinikk Alta sier samtidig at de ikke har bruk for en ekstra operasjonsstue, men at de trenger mer ressurser til personell.

Protesekirurgi kan gjøres som dagkirurgi, en må bygge for framtiden, og da er en ultraren stue løsningen.

Det som gjør at vi i Helse Nord taper store summer på pasientlekkasje årlig er blant annet at mange av våre protesepasienter reiser ut fra Helse Nord. Finnmarkssykehuset mistet 91 pasienter i 2019. Det er store summer på å tjene på å hente hjem disse pasienten. Vi kan bygge en ultraren stue i Alta for under 15 millioner kroner dersom en ønsker det.

UNN lar store deler av sin dagkirurgi bli operert hos de private, men forsøker å holde på protesekirurgien som gir størst inntekter.

Hos oss i Finnmarkssykehuset satser vi på å operere mest mulig av dagkirurgien i Alta for fremtiden, men prøver samtidig å gi fra oss den muligheten vi når har til å bygge en ultraren stue som gjør at vi også kan operere protesekirurgi i Alta.

Protesekirurgi bør opereres på en ultraren stue da det er en av tingene som man mener reduserer risikoen for infeksjon. Infeksjon er en av de komplikasjonene vi frykter mest ved slike inngrep.

Protesekirurgi vil være selvfinansierende. Vi slipper å betale ca. 14.000 ved ikke å sende fra oss disse pasienten og ved å operere de selv vil vi har et overskudd på ca. 50.000 etter at utgiftene er trukket i fra (dette er ca.-tall). Hver protesepasient som vi tar hjem igjen vil altså bedre budsjettet med ca. 190.000 kroner. De 91 pasientene som reiste ut for å bli operert i 2019 bidro til ca. 17,25 millioner av underskuddet vårt det året. Jeg vil presisere at det ikke er hensikten å «stjele» pasienter fra de andre sykehusene i Helse Nord, men ved behov kan vi hjelpe dem dersom det er ønske om det. Da beholder vi pengene innad i vårt regionale helseforetak.

En sier at en må ha blodbank. Det er ikke tilfelle, men en må ha blod i beredskap. Per i dag opererer vi laparoskopisk kirurgi (kikkhullskirurgi i mage) i Alta. Dette er brokk-kirurgi der en potensielt kan få skade på blant annet store blodkar og skade på tarm. Før en gjør slik kirurgi bør en ha blod i beredskap, tilsvarende som for protesekirurgi. En har nå planer om å bestille inn haker og liknende (såkalt laparotomibrikke) slik at en kan gjøre laparotomi (åpne buken ved behov for å reparere skade på blodkar eller tarm).

Når jeg snakket med medisinsk fagsjef om at vi har pasientlekkasje på protesekirurgi fikk jeg til svar at vi ortopeder må være mer effektive. Det kan nok vi også som andre i helsevesenet bli. Vi kan operere protesekirurgi dagkirurgisk slik det har vært gjort ved Volvat i Fredrikstad siden 2018.

Beredskapsmessig mener jeg det også vil være klokt å bygge en utraren stue i Alta og ikke bare en ren stue når kostnadene som det har blitt bekreftet ikke er mer en 500.000 kroner for ventilasjonsanlegget. I tillegg vil det bety mye for utdanning av leger og sykepleier.

Jeg tok for første gang opp muligheten for protesekirurgi i Alta med vår direktør 16. desember 2020 og hun sa dette var en svært god ide. Hun ba meg utrede dette og legge det fram for styret. Hun sa også at vi kunne få protesepasienter utenfra. I tillegg ved å operere på to stuer samtidig (for eksempel kikkhullskirurgi i skulder på en stue og protesekirurgi på den andre) kunne en fortsatt kun ha behov for en anestesilege. I dag er det en anestesilege som betjener en stue, det er med å fordyre virksomheten og gi dårlig utnyttelse av den ekspertisen.

Jeg sa til henne at det var jeg svært glad for at hun spurte meg om det. Men jeg sa at jeg ville vente til jeg var valgt til tillitsvalgt da jeg var klar over at et slik arbeid ville møte på stor motstand i Hammerfest. Men det er ikke tvil fra min side at det ville tjene pasientene, økonomien i Finnmarkssykehuset og Helse Nord samt utdanningen av leger og sykepleier ved å legge til rette for protesekirurgi i Alta.

Jeg støtter direktøren med tanke på at hun nå har satt ned to grupper og vil ha en grundig utredning av muligheten ved en ny operasjonsstue i Alta. Jeg har tidligere anbefalt at en får et eksternt konsulentfirma til å utrede dette da det er stor uenighet i fagmiljøet. En kan da gjerne bruke Neo Consulting AS som Finnmarkssykehuset har brukt tidligere i høst. Jeg tro det vil være klokt med tanke på at det er kommet frem at det er ulike meninger i fagmiljøet. Det vil kunne hjelpe til å sikre at befolkningen har tiltro til den beslutningen som en til slutt tar.

En ekstern utredning ved et uavhengig konsulentfirma vil kunne sikre at styret i Finnmarkssykehuset og eventuelt styret i Helse Nord har et best mulig grunnlag for å ta en uhildet beslutning.

Jeg er innforstått med at det er Finnmarkssykehuset selv som må bestemme hva som skal gjøres ved de ulike lokalisasjonene. Men et samlet styre i Finnmark Legeforening har anbefalt at en bygger en ultraren stue i Alta for å ikke utelukke implantatkirurgi i femtiden. Dette ble på nytt gjentatt av leder i Finnmark Legeforening i media senest mandag 8. november.

Thoralf Enge

Ortoped og generell kirurg