Genforskningen på arkeologiske etterlevninger av reinsdyr og på nålevende reinsdyr, har dokumentert at på 1500-tallet dukket det opp reinsdyr i Nord-Finland som er i genetisk slektskap med de reinsdyrene som samojedene, som holder til i Nordvest-Sibir, holder seg med.

De domestiserte reinsdyrene som reindriftsamene holder seg med i dag, har den samme genprofilen som reinsdyrene øst for Kvitsjøen. Villreinen som oppholdt seg i Fennoskandia hadde en annen genprofil.

Dette forteller oss at på 1500-tallet ble det hentet domestiserte reinsdyr til Nord-Finland fra områdene øst for Kvitsjøen. Flyttereindrifta var så vellykket at dette ekspanderte raskt i Nord-Finland, og allerede tidlig på 1600- tallet trengte denne nye typen økonomisk aktivitet seg inn i Finnmark.

Konrad Nielsen (1874-1953) som var professor og språkforsker ved UiO, i samiske og kvensk språk, hevdet at det var så mange felles ord i reindriftsterminologien i samisk språk og samojedisk språk at dette tyder på at samene nedstammer fra samojedene.

Dagens genforskning på samer har imidlertid dokumentert at så er ikke er tilfelle, selv om det er påvist et visst genetisk slektskap mellom noen samer og samojedene.

Om det stemmer at det er mange felles ord i reindriftsterminologien mellom samisk og samojedisk språk, så styrkes oppfatningen om at oppstart av flyttereindrift i Nord-Finland og dermed i Fennoskandia, ble gjort med importerte, domestiserte reinsdyr fra områdene øst for Kvitsjøen.

Og om det er slik at det er mange felles ord i reindriftsterminologien mellom samisk og samojedisk språk, så reiser dette et annet interessant spørsmål:

Lærte de samisktalende flyttereindrift av samojedene?

Jarl Hellesvik