Fornybar Norge v/ Braadland innleder debattinnlegget i Altaposten med Energidebatten har blitt en nasjonal scene hvor det er lov å si hva som helst. Slik kan vi ikke fortsette.

Et merkelig utsagn siden resten av innlegget er en opplisting av alternative fakta ved vindkraft, til dels uten faglig dybde. Det er også ganske freidig å benytte begrepet faktaresistente folkebevegelser når man selv opptrer lite faglig og med fordreide fakta!

Det brukes eksempelvis mye tekst på spredning av mikroplast, uten å komme inn på forskjellene i innhold av kjemiske substanser - tildels giftige - i de forskjellige plasttypene. Mikroplast er kun en betegnelse på partikkelstørrelse, og ikke på kjemisk innhold. Selv om det er en rekke andre kilder til utslipp av plastkomponenter til naturen, så er det ikke akseptabelt at vindturbiner medfører forurensning av mikroplast fra coatingen og også fra epoxyblandingen innenfor, med innhold av en rekke giftige komponenter, mest omtalt og fryktet er bisfenol A.

Og da utslipp som finfordelt tilføres øverst i vassdrag og næringskjedene, og med fare for spredning til drikkevann. Det er en svært dårlig argumentasjon at man kan forurense siden andre også gjør det! Og apropos fakta, det oppgis at turbinbladene mister maling, mens det i realiteten er en coating med til dels ukjent sammensetning, og som inneholder det giftige stoffet PFAS. Benyttes ordet maling for å ufarliggjøre utslippet?

Og hvorfor oppgis det ikke at vingekant-erosjonen er så høy at virkningsgraden på turbinene gradvis reduseres, og da er det ikke snakk om at turbinvingene kun mister noe maling? Jeg kan ikke kommentere samtlige utsagn, men ett av de mest provoserende er mht arealbruk.

Hva er egentlig arealet av et vindkraftverk? Bransjen benytter arealet av turbin-oppstillingsplassen og tilknyttede veier/infrastruktur.

Men fakta er at det tidvis er begrensninger på omkringliggende areal grunnet isavkast og lynnedslag (og også enkelttilfeller av rotorblader som løsner..!), så det er minimum dette arealet som må benyttes. Altså ca 0,4 km2 pr turbin, hvilket utgjør 566 km2 for de 1392 større turbinene Norge hadde ved årsskiftet.

Et areal tilsvarende 1,25 x Oslo kommunes totaleareal. Men det reelt påvirkede arealet er dessverre enormt større enn disse 566 km2, og da mht støy, lys og visuell påvirkning! Videre er det en ekstremt dårlig arealutnyttelse mht energiproduksjon; landets vindturbiner produserte ca 14 TWh i 2023, som med 566 km2 gir en produksjonstetthet på kun 25 kWh/m2 pr år, dvs absolutt lavest av teknisk anvendte energikilder!

Når Braadland kommenterer arealet av vannmagasiner, så er dette et irrelevant motargument i vindkraftdebatten.  “Norske vindturbiner produserer strøm nesten hele året". Dette er også en formulering som kan betegnes som alternative fakta. Sannheten er at kapasitetsfaktoren siste tiår var kun 32,3%, ifølge NVE.

Og siden den produserte energien er lavverdig, ikke-regulerbar kraft, så er det behov for kontinuerlig tilgang på regulerbar balansekraft, dvs magasinerbar vannkraft, som dermed får en høy, markedsdrevet pris.

En ytterligere prisøkning på denne balansekraften kommer som følge av ombygging av vannkraftverk for økt effekt-kjøringskapasitet, noe som også gir økte drifts- og vedlikeholdskostnader på installasjonene i kraftverket og tilknyttede vannsystemer.

En alvorlig skyggeside av denne jo-jo-kjøringen er økt belastning på det biologiske mangfoldet i vassdraget nedstrøms kraftverket og i magasinene.  Vindkraft er altså, i tillegg til å være svært arealkrevende og en trussel mot naturverdier og naturmangfold, en prisdrivende energikilde.

Desto flere vindkraftverk som bygges, desto høyere blir den gjennomsnittlige strømprisen for landets innbyggere og industri!

Dessverre er dette en reell trussel for norsk kraftkrevende industri, og dermed en rekke industrisamfunn. Vindkraft hører ikke hjemme i norsk natur, og Norge er ikke tjent med denne energiproduksjonen, som bryter med samtlige tre bærekraftdimensjoner! - Og ja, ytringsfriheten er en reell trussel mot Fornybar Norges formål om stadig økt avkastning på "grønne fornybar-prosjekter", så bruk denne rettigheten til å formidle sannheten om vindkraft.

Albert Berveling